Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej - rozstrzygnięty

Namysłów, 03.01.2023 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO
DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie o kierunku: ekonomia, zarządzanie lub administracja,
  2. doświadczenie w pracy w administracji,
  3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, znajomość programów Word, Excel,
  4. samodzielność, umiejętność logicznego myślenia, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Zadania główne:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie zobowiązań z tyt. podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych z następujących sołectw: Baldwinowice, Barzyna, Bukowa Śląska, Brzezinki, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Krasowice, Ligota Książęca, Mikowice, Michalice, Minkowskie, Niwki, Objazda, Pawłowice, Przeczów, Smarchowice Śląskie, Smogorzów, Woskowice Male, Żaba i Namysłów oraz prowadzenie urządzeń księgowych
  z zakresu:
 1. podatku rolnego i leśnego od osób prawnych,
 2. czynszu dzierżawnego z mienia komunalnego,
 3. codzienne wystawianie podatnikom bankowych dowodów wpłat dla podatków i opłat oraz obsługa terminala,
 4. naliczanie odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
 5. bieżące księgowanie wpłat, przypisów i odpisów,
 6. bieżące wystawianie upomnień na zaległości podatkowe,
 7. zamykanie dzienników obrotów oraz zbiorczego dziennika w okresach dziennych i miesięcznych od początku roku,
 8. bieżące prowadzenie zapisku stanu kont oraz imiennej ewidencji tych kont,
 9. wpisywanie terminów odroczeń na kontach podatników,
 10. kontrola terminowości wpłat dokonywanych przez podatników i inkasentów.

        2. Rozliczanie sołtysów z pobranej gotówki od podatników poszczególnych sołectw:

 1. sprawdzanie, czy wszystkie kwitariusze pobrane przez sołtysów zostały przedłożone do rozliczenia,
 2. sprawdzanie prawidłowości rozliczenia wpłat z przedłożoną do odprowadzenia gotówką,
 3. bieżąca kontrola kwitariuszy przychodowych, przyjmowanych od sołtysów do rozliczenia,
 4. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy przychodowychK-103,
 5. naliczanie sołtysom wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego,
 6. sporządzanie zapisków do obliczenia należnego wynagrodzenia dla sołtysów oraz sporządzanie listy płac dla sołtysów,
 7. bieżące sporządzanie postanowień o zarachowaniu wpłat z tytułu podatków i innych opłat,
 8. dokonywanie zwrotu podatków i innych opłat.
 1. Wydawanie zaświadczeń w sprawach:
 1. niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości dla osób fizycznych i prawnych,
 2. na pisemną prośbę podatnika w przypadku zgubienia czy zniszczenia bankowego dowodu wpłaty lub pokwitowania wpłaty wydanego przez inkasenta.
 1. Sprawozdawczość statystyczna:
 1. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań o dochodach z tyt. zobowiązań podatkowych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych,
 2. sporządzanie rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych,
 3. dokonywanie analizy zaległości podatkowych,
 4. do 5 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału uzgadnianie sumy obrotów
  w zakresie przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów na zbiorczym koncie zobowiązania pieniężnego danej miejscowości z sumami obrotów na kontach poszczególnych podatników.

Zadania okresowe: sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych (Rb-27s, Rb-N), przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca administracyjno–biurowa. Stanowisko jest wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie planowane jest po 23 stycznia 2023 r.  
 2. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz zarządzenie Nr 42/21 Kierownika Urzędu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie ze zm.
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu   z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej.  Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
  10. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej.”:
 1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
 3. w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz.15.30

Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , które są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797),

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Namysłowie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Braki formalne w złożonej dokumentacji spowodują odrzucenie oferty.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości podatkowej odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530) oraz zarządzenia Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ
 /-/ dr Bartłomiej Stawiarski

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, REGON 000524513, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Namysłowa.

 1. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Namysłowa inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów; - e-mail: iod@namyslow.eu

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Urząd Miejski w Namysłowie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Gmina Namysłów REGON: 531413159 zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1510) (dalej: KP) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP w zw. z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

BURMISTRZ
/-/dr Bartłomiej Stawiarski

 

Dokumenty do pobrania:


                 Namysłów, 06.02.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
ds. księgowości podatkowej

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3 informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabella Błach, zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja oceniła, że ww. kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie do objęcia wolnego stanowiska pracy, co będzie skutkowało płynnym przejęciem obowiązków i prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań. W ocenie Komisji zadecydowało to o wybraniu tej kandydatki na wolne stanowisko.  

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski