Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL:
 2. Dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 1. Działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem, z dostępem do internetu.
 2. Adres e-mail, z którego korzystasz.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

 1. Numer PESEL może uzyskać:
  • obywatel Ukrainy,
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka,
  • członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
  • małżonek obywatela Ukrainy nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego, który nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy:
  • posiadający zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany,
  • którzy złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą,
  • którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.
 3. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 4. W imieniu dziecka wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 5. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 6. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osób, które nie ukończyły lat 12.
 7. Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta i dostęp do internetu.
 8. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.