Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.6.2023.JC Namysłów, dnia 20.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu LX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. St. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 5. Omówienie zagrożeń w realizacji celów Programu Ochrony Środowiska w Gminie Namysłów w zakresie rozwoju OZE.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2022 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Namysłowie za 2022 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) nadania Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie imienia św. Jana Pawła II,
  2) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030,
  3) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2023 rok,
  4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów,
  5) wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  6) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie,
  8) rozpatrzenia pisma mieszkańców Ligotki o ustalenie przyczyn zalania wodą uprawy kukurydzy na działce rolnej w Ligotce,
  9) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2023 roku,
  10) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  11) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  12) zmiany uchwały określającej szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  13) zmiany uchwały określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
  14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
  15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie,
  16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzezinka,
  17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łączany,
  18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice,
  19) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice,
  20) zaciągnięcia kredytu,
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036,
  22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:
  • LV/23A z dnia 19 stycznia 2023 r.,
  • LV/23B z dnia 26 stycznia 2023 r.,
  • LVI/23 z dnia 9 lutego 2023 r.,
  • LVII/23 z dnia 22 lutego 2023 r.,
  • LVIII/23 z dnia 13 marca 2023 r.,
  • LIX/23 z dnia 13 marca 2023 r.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan