Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LVII/23 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 roku

Protokół Nr LVII/23
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
22 lutego 2023 roku o godz. 17.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 17.02 otworzył LVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 19 radnych (zał. nr 1 do protokołu), co oznacza prawomocność obrad. Nieobecny był Radny Janusz Czubkowski i Radny Julian Kruszyński.

Przewodniczący poinformował o obchodzonym dzisiaj Dniu Myśli Braterskiej oraz wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie, która rozpoczęła się  24 lutego 2022 r. Podziękował mieszkańcom, instytucjom oraz przedsiębiorcom za solidarność z narodem ukraińskim. Następnie poinformował, że bieżąca sesja jest sesją nadzwyczajną.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia przez Gminę Namysłów zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego,
  2) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Namysłów,
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2023 - 2029,
  4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036,
  5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej - na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Ad. 3.

Przewodniczący Jacek Ochędzan przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) przyjęcia przez Gminę Namysłów zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 828/VIII/23.

2) przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Namysłów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 829/VIII/23.

3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2023 - 2029.

Radny Michał Wilczak zapytał Radnego Tomasza Łuczaka pełniącego również funkcję sołtysa wsi Głuszyna, czy komunikację w Głuszynie zapewnia PKS Namysłów, bo z jego wiedzy wynika, że PKS Namysłów nie świadczy już usług.

Radny Tomasz Łuczak poinformował, że autobusy z Namysłowa 4 razy dziennie odbywają kursy.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma firmy PKS Namysłów.

Radny Łuczak wyjaśnił, że jest to ogólnie określone.

Radny Wilczak zapytał Mecenasa, czy Radni mogą wprowadzić zmiany w planie zatwierdzonym przez zebranie wiejskie.

Radny Jakub Włodarczyk zwrócił uwagę, że miejscowość Głuszyna jest częściowo skanalizowana, a w Planie Odnowy Wsi jest zapis, że miejscowość nie jest skanalizowana.

Radny Łuczak przedstawił zdanie, że kanalizacja w Głuszynie jest częściowo wykonana, budowa została rozpoczęta, ale jeszcze nie została zakończona.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 830/VIII/23.

4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036.

Radny Marcin Biliński zapytał o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Namysłowie. Zapytał o jaki obszar chodzi.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha odpowiedział, że jest to kolejna zmiana miejscowego planu, bo potrzeby są ciągłe. Wiceburmistrz poinformował, że są takie sygnały i zasadnym jest dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyraził nadzieję, że w bieżącym roku uda się przedłożyć projekt Studium całej gminy, co jest fundamentem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscowościach, w szczególności jeśli chodzi o energetykę odnawialną.

Radny Biliński zwrócił uwagę, że w niektórych miejscowościach gminy Namysłów m.in. w Minkowskiem funkcjonują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z 2001 r. Stwierdził, że w pierwszej kolejności powinno się zmienić plany dla tych miejscowości i zapytał Radnego Mieczysława Krzyżewskiego, czy się z nim zgadza.

Wiceburmistrz Mucha poinformował, że Gmina Namysłów przystępuje do działań i trwają przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ligoty Ks. Zgodził się, że wspomniana część Gminy ma zaległości i była przez wiele lat pomijana, ale chcą je realizować na bieżąco.

Radny Biliński zapytał, czy odnawialne źródła energii będą obejmować tylko Namysłów, czy jak wpłyną wnioski z terenu sołectw to też będą uwzględniane.

Wiceburmistrz Mucha przypomniał, że rok albo dwa lata temu przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Namysłowa znaczny obszar terenów inwestycyjnych oraz usługowo-przemysłowych chciano dostosować do możliwości stosowania energetyki odnawialnej. Nadzór Wojewody uchylił w tym zakresie miejscowy plan. W tym samym czasie trwały prace nad Studium i te zmiany zostaną wprowadzone i w konsekwencji zmiany mają dotyczyć obszarów produkcyjno-usługowych. Wiceburmistrz stwierdził też, że należałoby rozpatrywać pozytywnie wnioski z ościennych miejscowości dla Namysłowa, z terenów wiejskich.

Radny Krzyżewski zgodził się z wypowiedzią Radnego Bilińskiego. Stwierdził, że z uwagi na brak nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Minkowskie wieś się nie rozwija mimo dobrego położenia.

Radna Maria Teodorczyk poruszyła problem rolnika z Woskowic Małych dotyczący obostrzeń związanych z wymianą dachu na stodole.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 10 radnych „wstrzymało się” od głosu, głosów „przeciwnych” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 831/VIII/23.

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Przewodniczący Ochędzan zgłosił dwie zmiany do ww. projektu uchwały. Pierwsza dotyczyła nieprzyznawania środków finansów na galę MMA i „Namysłowski Kurier Lokalny” ze środków przeznaczonych na organizację wydarzenia kulturalnego „Czochraj Bobra Fest”. Druga dotyczyła wykreślenia z projektu uchwały §3 dotyczącego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2 346 251,00 zł. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos.

Nie zgłoszono.

„Za” pierwszą zmianą głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”.

Zmiana została przyjęta.

„Za” drugą zmianą głosowało 10 radnych, 9 radnych głosowało „przeciw”.

Zmiana została przyjęta.

Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie odbędzie się za zmienionym projektem uchwały, z poprawkami.

Radny Marcin Biliński poinformował, że zmiany zaproponowane przez Burmistrza do ww. projektu uchwały miały na celu zablokowanie drogi odwoławczej radnym, jeśli chodzi o zgłoszone poprawki. Stwierdził, że nieprawdą jest to, co Urząd i Burmistrz przekazują opinii publicznej, że wszystkie zgłoszone poprawki zostały uchylone. Radny poinformował, że spośród sześciu czy siedmiu poprawek Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ma zastrzeżenia tylko do jednej, w sprawie festiwalu „Czochraj Bobra Fest”. Radny stwierdził, że nawet poprawka, o którą upominała się Pani Burmistrz dotycząca zwiększenia dochodów nie została zakwestionowana. Regionalna uznała, że jest to dopuszczalne i możliwe. Wyraził zdanie, że przekazanie 5 tys. zł na galę MMA ze środków na organizację „Czochraj Bobra Fest” miało na celu skłócenie środowisk. Ponadto stwierdził, że zakwestionowaną poprawkę należałoby poddać kontroli WSA.

Radny Mieczysław Krzyżewski „podziękował” Radnym za uniemożliwienie finansowania budowy drogi w Minkowskiem.

Przewodniczący Rady wyjaśnił Radnemu, że wniesione poprawki nie dotyczą drogi. Następnie zwrócił uwagę, że RIO nie nakazała wycofać zmian z projektu uchwały, tylko prosiła o znalezienie finansowania na zawarte umowy. Stwierdził, że Burmistrz nie znalazł finansowania, tylko chciał wycofać środki z tego wydarzenia.

Radny Biliński odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2022 r.

Radny Krzyżewski poinformował, że budowa drogi w Minkowskiem miała zostać sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, a wkład własny Gminy miał pochodzić z kredytu, który wycofał Przewodniczący Rady.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara odniosła się do wypowiedzi Radnego Marcina Bilińskiego i zwróciła się do niego z prośbą, aby nie przypisywał jej niewypowiedzianych słów. Poinformowała, że jej zamiarem nie było negowanie wprowadzonych poprawek w zakresie dochodów z tytułu podatku VAT i odsetek od środków na rachunku bieżącym tylko informowała, że te dochody nie są możliwe do wykonania. Zapowiedziała, że w sprawozdaniu RB-27S zostanie udowodnione i przedstawione, w jaki sposób kształtują się te dochody. Następnie Pani Wiceburmistrz poinformowała, że zmiany wprowadzone przez Burmistrza do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r., które przed chwilą Radni wycofali, są rekomendowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, o czym Radni wiedzą. Pani Wiceburmistrz odczytała fragment Uchwały nr 5/9/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 lutego 2023 r., mówiący o nakazie usunięcia nieprawidłowości do 3 marca 2023 r. i poinformowała, że Pan Burmistrz wychodząc naprzeciw tym rekomendacjom i po konsultacjach z Kolegiantem Izby przedstawił na bieżącą sesję zmiany, w celu usunięcia nieprawidłowości, które Radni przed chwilą uchylili. Ponadto Pani Wiceburmistrz odczytała fragment wspomnianej Uchwały RIO, mówiący o działaniach, jakie podejmie Izba jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte.

Przewodniczący Rady zgodził się, że dopiero jak Izba podejmie rozstrzygnięcie w tej sprawie to Rada będzie mogła się odwołać.

Radny Biliński poinformował, że większość radnych chce skorzystać z drogi odwoławczej. Następnie zabrał głos w sprawie dochodów z tytułu podatku VAT i odsetek na rachunku bankowym i przypomniał, że Gmina zaplanowała 6 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, a bardzo słabo idzie to wykonanie. Dodał, że mimo niewykonania tego planu w 2022 r., w bieżącym roku Gmina założyła wyższy plan.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara wyjaśniła, że wykonanie planu dochodowego każdego wydatku nadzorują pracownicy Urzędu i jeśli ten dochód nie jest wykonany to wiadomo, które wydatki nie będą mogły być wykonane. Stwierdziła, że  Radny Biliński zaplanował fikcyjne dochody z tytułu podatku VAT i odsetek od środków na rachunku bieżącym, bo nie przedstawił uzasadnienia do zaplanowanych dochodów, i one nie będą wykonane, więc przekazanie udziałów na szpital w tej wysokości również jest zaplanowane fikcyjnie.

Przewodniczący Rady zaprosił władze Gminy na posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radny Biliński zapytał Panią Burmistrz, czy sugeruje, że RIO uznała fikcyjne dochody. Stwierdził, że na sesji wyjaśniał i obecnie powtórzy. Przypomniał, że w projekcie budżetu na 2023 r. Burmistrz założył określone dochody z tytułu zwrotu podatku VAT i odsetek na rachunku bankowym, a w Autopoprawce nr 1 Burmistrza Namysłowa wprowadzono 15 mln zł środków. Radny stwierdził, że na podstawie tego można wyliczyć, jak został wyliczony zwrot z podatku VAT oraz odsetki na rachunku bankowym. Następnie odniósł się do sytuacji, że Urząd nie udostępnił Przewodniczącemu Rady sprawozdania Rb-ST, które w dniu 20 lutego br. przekazał do RIO. Dodał, że w ubiegłej kadencji te sprawozdania były publikowane w BIP. Poinformował również, że wspomniane sprawozdanie otrzymał z RIO i na jego podstawie poinformował, że na koniec 2022 r. na rachunku bankowym Gminy znajdowało się niecałe 19 mln zł. Ponadto zwrócił się do Radnego Mieczysława Krzyżewskiego i stwierdził, że budowę drogi w Minkowskiem można sfinansować z innym źródeł.

Radny Krzyżewski zapytał Radnego Bilińskiego o źródło finansowania.

Radny Biliński odpowiedział, że z wolnych środków.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara zapytała Radnego Bilińskiego, czy uważa, że stan środków finansowych na rachunku bankowym wykazany w sprawozdaniu Rb-ST to stan wolnych środków i wyjaśniła, że ta kwota to subwencja w wysokości prawie 3 mln zł, wolne środki już wcześniej zaapsorbowane w projekcie uchwały budżetowej w wysokości 13 mln zł, a pozostałe wyliczenia może przedstawić Radnemu, ale nie w chwili obecnej. Pani Wiceburmistrz wyjaśniła, że stan wolnych środków wylicza się na podstawie bilansu, sprawozdania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i sprawozdań sporządzanych do 31 marca roku następnego.

Przewodniczący Rady zaproponował Burmistrzowi rozmowę z Radnymi i nieukrywanie informacji.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara przypomniała, że Przewodniczący Rady rozmawiał z nią tylko dwa razy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Wiceburmistrz jest nieobecna na komisjach i jest to uwidocznione w protokołach.

Radny Jacek Fior zapytał Panią Wiceburmistrz, czy RIO wskazało źródła, z jakiego należy zabezpieczyć środki na umowy już zawarte, czy konieczne jest przekazanie tych środków z organizacji „Czochraj Bobra Fest”, czy można te środki zabezpieczyć z innego źródła, np. z wolnych środków.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara zwróciła uwagę, że Radni są w posiadaniu pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej i znają procedurę uchwalania budżetu, więc dziwi się zadanemu pytaniu.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski zwrócił się do Przewodniczącego Rady o doprecyzowanie, kiedy zwracał się do niego o przekazanie sprawozdań wysłanych do RIO.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że dzisiaj zwracał się poprzez biuro rady i otrzymał odpowiedź.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że jedyną informację, jaką Przewodniczący dostał z biura rady to, żeby prośby o przekazanie dokumentów urzędowych składał na piśmie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 832/VIII/23.

Ad. 4.

Nie zgłoszono zapytań.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kazimierz Kos i Radna Leokadia Czarny. Obecnych było 17 radnych).

Ad. 5.

Radny Marcin Biliński zapytał o wiatę przystankową przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.

Nie zgłoszono głosu.

Radny Jakub Włodarczyk uznał, że wiaty nie będzie skoro nie ma odpowiedzi na to pytanie.

Mieszkanka Gminy Namysłów zabrała głos w temacie stanu szpitala, kłótni między radnymi i ich działalności. W swojej wypowiedzi odniosła się do swojej rozmowy z Radnym Marcinem Bilińskim. Poruszyła temat zgłoszeń Radnych Wilczaka, Kubickiego i Dzidowskiego.

Do spraw poruszonych przez mieszkankę ustosunkował się Przewodniczący Rady, Radny Marcin Biliński i Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski.

Głos w poruszonych sprawach zabrał również Burmistrz Bartłomiej Stawiarski.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jakub Włodarczyk. Obecnych było 16 Radnych).

Ad. 6.

Przewodniczący Rady, o godzinie 18.21, zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

Protokołowała
Justyna Cieślak