Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LVIII/23 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 roku

Protokół Nr LVIII/23
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
13 marca 2023 roku o godz. 17.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 17.01 otworzył LVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych (zał. do protokołu), co oznacza prawomocność obrad. Nieobecna była Radna Leokadia Czarny oraz Radni Janusz Czubkowski i Julian Kruszyński.

Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiaj na godzinę 18.00 została zwołana kolejna sesja Rady Miejskiej, a bieżąca sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym  na wniosek Burmistrza Namysłowa. Podziękował Radnym za obecność.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Radny Marcin Biliński zapytał, na jaki cel została zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski odpowiedział, że na 3 projekty, w tym na zakup wiat śmietnikowych, rębaka, kolejnej tury pojemników na pozostałe frakcje odpadów i kampanię informacyjną. Burmistrz poinformował, że jeśli Radny byłby zainteresowany to po sesji może mu udostępnić cały zakres. Pożyczka została przesunięta z zeszłego roku na rok bieżący.

Radny Biliński dopytał, czy pożyczka była udzielona na zasadach preferowanych.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że tak.

Ad. 3.

Przewodniczący Jacek Ochędzan przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przewodniczący poinformował, że Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta na sesji w dniu 9 lutego br., ale Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu orzekła jej nieważność w całości ze względu na brak uzgodnień. Ww. projekt uchwały zawiera uzgodnienia z Ministerstwa Rolnictwa i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 833/VIII/23.

Ad. 4.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 5.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady, o godzinie 17.07, zamknął obrady sesji

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

Protokołowała
Justyna Cieślak