Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LIX/23 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 roku

Protokół Nr LIX/23
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
13 marca 2023 roku o godz. 18.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 18.01 otworzył LIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 10 radnych (zał. do protokołu), co nie stanowi kworum. Nieobecni byli Radni: Leokadia Czarny, Janusz Czubkowski, Kazimierz Kos, Wojciech Kowalczyk, Julian Kruszyński, Mieczysław Krzyżewski, Tomasz Łuczak, Wojciech Próchnicki, Marek Sroga, Marzena Stawiarska, Ewa Wolska. Przewodniczący stwierdził, że sesja może być prowadzona, ale nie mogą być podejmowane wiążące decyzje ani uchwały. Ponadto stwierdził, że pomimo zaproszenia godzinę temu na kolejną sesję pozostało jedynie 10 Radnych.

Radny Marcin Biliński wyjaśnił, że sesja może być prowadzona i odczytał w tej sprawie stanowisko Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto poinformował o sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie przerwy między sesjami, gdy Radni i władze Gminy odjeżdżali spod Urzędu przypominając jednocześnie, że obowiązkiem radnych jest uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Miejskiej. Poinformował, że miało to na celu zablokowanie sesji i odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Radny Jacek Fior przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce 4 czerwca 2019 r. i wtedy Urząd przedstawił stanowisko, że takie obrady nie mogą się toczyć. Zapytał Mecenasa, czy wykładnia przedstawiona przez Radnego Bilińskiego jest słuszna.

Przewodniczący Rady przypomniał też, że na koniec 2021 r. miała miejsce sesja, podczas której nie było kworum, a była kontynuowana i transmitowana.

Mecenas Radosław Mieszkalski poinformował, że w jego ocenie obecnie trwa spotkanie Radnych. Stwierdził, że intencją sesji jest podejmowanie uchwał i prawo ustrojowe, czyli ustawa o samorządzie gminnym wskazuje cele sesji i po to ustawodawca wskazuje większość głosów, kworum, jakie jest wymagane do skutecznego podejmowania uchwał, że sygnalizuje i wskazuje, że to jest racjonalny cel. Stwierdził, że nikt nie może odebrać możliwości obradowania po stwierdzeniu prawomocności obrad, celem podejmowania wiążących uchwał, które w tym przypadku jest wykluczone, ale Radni w ramach otwartego spotkania mogą obradować. W odniesieniu do przedstawionego rozstrzygnięcia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdził, że są one nacechowane regionalnością, nie jest to wyrok WSA, tylko rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie w danym regionie. Podkreślił, że rozstrzygnięcia też potrafią się różnić.

Po wypowiedzi Mecenas opuścił salę obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że w jego wcześniejszej wypowiedzi chodziło o sesję z dnia 27 października 2021 r., która odbyła się, ale nie było głosowań.

Radny Jacek Fior zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby spróbował przywrócić porządek w Biuletynie Informacji Publicznej, bo VIII sesja z dnia 4 czerwca 2019 r. nie zawiera relacji video.

Przewodniczący Rady zobowiązał się, że podejmie działania w tej sprawie.

Radny Biliński odniósł się do słów Mecenasa o regionalizacji rozstrzygnięć Wojewodów oraz jego zachowania i ucieczki z sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni zostali prawidłowo poinformowani o obu dzisiejszych sesjach.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady stwierdził, że godzinę temu był realizowany przedmiotowy punkt.

Ad. 3.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że w tym punkcie porządku obrad miała zostać podjęta uchwała w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, ale Radni nie są w stanie jej podjąć ze względu na brak kworum. Przewodniczący poinformował, że w związku z nadzwyczajną sytuacją, jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki proponuje ogłoszenie przerwy w obradach i zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji. Zwrócił się z prośbą, aby pozostali Przewodniczący Komisji wypowiedzieli się w tym temacie. Stwierdził, że widzi konieczność zwołania w przerwie Komisji Budżetu i Gospodarki.

Radny Marcin Biliński, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poparł propozycję Przewodniczącego o wspólnym posiedzeniu Komisji w przerwie sesji, aby zaopiniować projekt uchwały. Zwołał i zgodził się na zwołanie wspólnej posiedzenia Komisji.

Radny Karol Kubicki, jako Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, zwołał posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji w przerwie sesji.

Radna Maria Teodorczyk, jako Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zwołała posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w przerwie sesji.

Radny Krzysztof Dzidowski, jako Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, zwołał posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w przerwie sesji.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy, podczas której zwołano wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Radny Marcin Biliński, przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji, która odbyła się podczas przerwy w sesji, poinformował, że podczas posiedzenia został zaopiniowany projekt uchwały będący przedmiotem obrad bieżącej sesji i przedstawił wyniki głosowań wszystkich Komisji. Poinformował również, że padł wniosek, aby niniejsza uchwała została dołączona do porządku obrad najbliższej sesji, bo dzisiaj nie można jej procedować.

Ad. 4.

Radny Marcin Biliński zabrał głos w temacie złożonej przez niego interpelacji w sprawie delegacji Burmistrza, Pani Wiceburmistrz, Pana Naczelnika Wydziału Promocji i Pani Prezes Spółki NOSiR do Włoch. Stwierdził, że odpowiedź, jaką otrzymał od Burmistrza uwłacza wszelkim standardom. Stwierdził, że jako Rada powinni się zastanowić jak zdyscyplinować Burmistrza, aby we właściwy sposób odpowiadał na pisma Radnych, bo jest to jego ustawowy obowiązek.

Przewodniczący Rady podzielił wątpliwości Radnego Bilińskiego.

Ad. 5.

Radny Jakub Włodarczyk apelował do władz Namysłowa o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie stanu dróg po zimie.

Radny Marcin Biliński zapytał Burmistrza, co z wiatą przystankową przy ul. Jana Pawła II i stwierdził, że obecnie uzyskał taką samą odpowiedź, jak na ostatnich sesjach.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady, o godzinie 18.46, zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

Protokołowała
Justyna Cieślak