Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa

Burmistrz Namysłowa,
na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Namysłów.

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18.05.2023 r. do 17.06.2023 r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji następuje:

 1. w formie pisemnej poprzez formularz uwag - udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Plany, programy i strategie, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu w zakładce aktualności oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
  Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:
  1. przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje rewitalizacja”)
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje rewitalizacja”, decyduje data wpływu)
  3. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
 2. w formule spaceru studyjnego, który odbędzie się 22 maja 2023, o godzinie 12.00. Zbiórka uczestników będzie miała miejsce na namysłowskim Rynku - przy fontannie, obok Ratusza. Przewidywany czas trwania spaceru studyjnego - 1,5 h.
 3. Podczas spotkania otwartego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Materiały informacyjne, tj.:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • uzasadnienie projektu uchwały (tj. raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru kryzysowego na terenie gminy Namysłów, rekomendowanego do rewitalizacji);
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • formularz do zgłaszania uwag;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.bip.namyslow.eu w zakładce Plany, programy i strategie lub na www.namyslow.eu w zakładce aktualności;
 • papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Powyższe materiały będą dostępne od 18 maja 2023 r.

Sposób informowania o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.namyslow.eu;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów;
 • w mediach społecznościowych Gminy Namysłów.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 18.06.2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.bip.namyslow.eu w zakładce Plany, programy i strategie lub na www.namyslow.eu w zakładce aktualności.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 1308/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - załącznik (mapa) w dużej rozdzielczości (46,3 MB)
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Namysłów
 • Formularz zgłaszania uwag
 • Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji