Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Rewitalizacji

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030

Zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji partnerów do składania propozycji kart przedsięwzięć w związku z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030.

Propozycje przedsięwzięć ujętych w formie formularza Karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, należy zgłaszać od dnia 22.02.2024 do dnia 15.03.2024  r. w następujących formach:

 • drogą mailową na adres lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „Rewitalizacja”),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „Rewitalizacja”, decyduje data wpływu),
 • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

UWAGA: w przypadku zgłoszeń przekazywanych drogą mailową oraz pocztową, Kartę przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy przekazać w dwóch formatach: oryginał w wersji papierowej lub skan w formacie .pdf - z podpisem inicjatora oraz edytowalnym (np. w formacie .doc lub innym równoważnym), wysłanym na adres .

Dokumenty do pobrania:


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Namysłowa
z dnia 08.01.2024 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688.) oraz w związku z Uchwałą nr 1084/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-20230 (w skrócie GPR) oraz Zarządzenia nr 1466/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 08.01.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów, powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów.

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 12.01.2024 r. do 16.02.2024 r.
 3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Namysłów.
 4. Nieprzekazanie opinii, uwag co do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów w terminie, o którym mowa w ust. 2, oznacza rezygnację z ich przedstawienia.
 5. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 Ustawy o rewitalizacji, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, pozostali mieszkańcy miasta, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy, organy władzy publicznej, inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 6. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1) w formie pisemnej poprzez formularz uwag - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:

 1. przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: promocja@namyslow.eu  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje komitet rewitalizacji”)
 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje komitet rewitalizacji”, decyduje data wpływu)
 3. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 15.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

3) w formie zbierania uwag i opinii w postaci ankiety elektronicznej uzupełnianej online, link do ankiety: https://forms.gle/jRhXiBZDn12hTmdC9. Ankieta znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu w zakładce aktualności.

 1. Uwagi, opinie i propozycje zmian wniesione w inny sposób niż opisany powyżej oraz po upływie wskazanego terminu konsultacji nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


OGŁOSZENIE
Burmistrza Namysłowa informuje o przystąpieniu do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030 (w skrócie GPR)

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały nr 1084/VIII/2023 r. Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 roku  o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030 (w skrócie GPR).

Opracowywany dokument dotyczyć będzie obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą 892/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z 28.07.2023 roku oraz uchwały 897/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 892/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obejmującego fragment miejscowości Namysłów, w skład którego spełnia zwarty obszar miasta Namysłów, który tworzą ulice:

Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Stanisława Dubois, Dworcowa, Forteczna, Harcerska, Jagiellońska, Kościelna, Krakowska, 3 Maja Obrońców Pokoju, Piastowska, Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Pocztowa, Podwale, Rynek, Stanisława Staszica, Szkolna, Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego, Walerego Wróblewskiego, Parkowa, Kazimierza Pułaskiego, Łączańska, Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Oławska, Jana Pawła II (cz. Północna ulicy), Kilińskiego, Dąbrowskiego, Wybickiego

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030 to dokument strategiczny opracowywany przy współudziale lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji. Określone w dokumencie cele rewitalizacji będą stanowiły drogowskaz dla podejmowanych działań przez gminę, co w perspektywie wieloletniej powinno przyczynić się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Stanowić będzie narzędzie planowania, koordynowania oraz wdrażania inicjatyw, na realizację których gmina, mieszkańcy i inne podmioty zaangażowane w rewitalizację będą mogły ubiegać się o różnego rodzaju zewnętrzne źródła wsparcia finansowego (krajowe czy unijne)

Rozpoczynając prace chcemy Państwa poprosić o udział w anonimowej ankiecie dotyczącej pogłębionych problemów obszaru rewitalizacji. Ankietę będzie można wypełnić do dnia 02.02.2024 r. Ankieta jest dostępna w wersji on-line pod adresem https://forms.gle/H4gEkbwATHFew4qB8

oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce aktualności.

Można ją również wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urny, umiejscowionej obok Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Pomóż opracować dokument, dzięki któremu obszar rewitalizacji będzie się rozwijał zgodnie z potrzebami mieszkańców!

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa

Burmistrz Namysłowa,
na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2021 r., poz. 485)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Cel konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Namysłów.

Termin i formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 18.05.2023 r. do 17.06.2023 r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji następuje:

 1. w formie pisemnej poprzez formularz uwag - udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w zakładce Plany, programy i strategie, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu w zakładce aktualności oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
  Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:
  1. przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje rewitalizacja”)
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje rewitalizacja”, decyduje data wpływu)
  3. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
 2. w formule spaceru studyjnego, który odbędzie się 22 maja 2023, o godzinie 12.00. Zbiórka uczestników będzie miała miejsce na namysłowskim Rynku - przy fontannie, obok Ratusza. Przewidywany czas trwania spaceru studyjnego - 1,5 h.
 3. Podczas spotkania otwartego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Materiały informacyjne, tj.:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • uzasadnienie projektu uchwały (tj. raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru kryzysowego na terenie gminy Namysłów, rekomendowanego do rewitalizacji);
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • formularz do zgłaszania uwag;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.bip.namyslow.eu w zakładce Plany, programy i strategie lub na www.namyslow.eu w zakładce aktualności;
 • papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Powyższe materiały będą dostępne od 18 maja 2023 r.

Sposób informowania o konsultacjach społecznych

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.namyslow.eu;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu;
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów;
 • w mediach społecznościowych Gminy Namysłów.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 18.06.2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) oraz zamieszczona na stronie www.bip.namyslow.eu w zakładce Plany, programy i strategie lub na www.namyslow.eu w zakładce aktualności.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 1308/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - załącznik (mapa) w dużej rozdzielczości (46,3 MB)
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Namysłów
 • Formularz zgłaszania uwag
 • Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji