Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Namysłowa o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rolne położonej w Namysłowie (dz.nr 14)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1230/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 14 k.m. 13, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042983/0, o powierzchni 12,8300 ha, w tym: ŁIII – 4,7300 ha; ŁIV – 7,4900 ha; ŁV – 0,6100 ha.

Oferowana nieruchomość położona jest w otoczeniu gruntów rolnych. Kształt działek nieregularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako B.6UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, B.7UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, B6KDL – teren drogi klasy lokalnej. Działka bez obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3.265,10 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć 10/100). Podana cena jest ceną brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Udział w przetargu dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1230/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 326,51 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć złotych 51/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 07 lipca 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta w ciągu 14 dni po przeprowadzonym przetargu na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na działkę nr 14 k.m. 13 obręb Namysłów z dnia 16 maja 2023 r. został odwołany z uwagi na błąd w podstawie prawnej.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 26 maja 2023 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski