Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

  Namysłów, dnia 18.09.2023 r.

Or.0002.14.2023.JC                                                                                                                           

ZAWIADOMIENIE
 o zwołaniu LXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 900  w dużej sali narad Urzędu Miejskiego
w Namysłowie, ul. St. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach łaników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027,
2) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2024-2027,
3) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa,
4) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańca wsi Minkowskie,
5) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosków Radnego Namysłowskiej Rady Seniorów,
6) wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
8) zmiany uchwały nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,
9) ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Namysłów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
10) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji i restauracji organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
11) przyznania dotacji celowej na roboty budowlane polegające na remoncie wieży kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Jastrzębiu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
12) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie polegające na konserwacji polichromowanego stropu nawy kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
13) przyznania dotacji celowej na roboty budowlane polegające  na zabezpieczeniu budynku pałacu do dalszych etapów inwestycji „Dom Seniora” w Rychnowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów),
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów),
16) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów),
17) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 891/24, Namysłów),
18) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (dz. nr 237/2, Głuszyna),
19) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym, (dz. nr 746/2, Głuszyna),
20) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 60/8, Kowalowice),
21) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie,
22) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie,
23) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym,
24) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rychtal na realizację zadania publicznego,
25) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego,
26) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036,
27) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

  1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej:
  • LXV z dnia 1 września 2023 r.,
  • LXVI z dnia 8 września 2023 r.
  1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Jacek Ochędzan