Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.17.2023.JC Namysłów, dnia 20.11.2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu LXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. St. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) rozpatrzenia skargi Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa,
  3) rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa,
  4) gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023-2027,
  5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
  6) przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”,
  7) zakończenia Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka”,
  8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek płożonych w miejscowości Kamienna,
  9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/13)
  10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/14)
  11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/15)
  12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie, (Namysłów, dz. nr 24/16)
  13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 6 w trybie bezprzetargowym,(Rychnów, dz. nr 13/5)
  14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (Smarchowice Małe, dz. nr 295)
  15) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Przyjęcie protokołu z LXIX i LXX sesji Rady Miejskiej.
 8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan