Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Namysłowie (dz. 3/3 o pow. 1,1000 ha)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1380/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 01 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II publiczny przetarg ustny ograniczony
 na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Namysłów, obejmującej część działki nr 3/3 k.m. 15, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042317/1, o powierzchni 1,1000 ha, w tym: ŁIV – 0,4000 ha, ŁV – 0,7000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: D.11R – teren rolniczy, D.10R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 207,00 zł (słownie: dwieście siedem 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 20,70 zł (słownie: dwadzieścia 70/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1380/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 01 września 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 05 stycznia 2024 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta na okres do 30.09.2026 r. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 3/3 k.m. 15 obręb Namysłów z dnia 07 grudnia 2023 r. został odwołany z uwagi na błędnie wskazaną datę obowiązywania umowy zawartej po przetargu.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 01 grudnia 2023 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski