Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2024 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 1460/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1461/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1462/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1463/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 • Zarządzenie Nr 1464/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1465/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1466/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  projektu uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1467/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Namysłów na lata 2024-2030” (w skrócie GPR)
 • Zarządzenie Nr 1468/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
 • Zarządzenie Nr 1469/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025
 • Zarządzenie Nr 1470/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1471/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1472/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1473/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1474/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 1475/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie najmu/użyczenia lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1476/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1477/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1478/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1479/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1480/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1481/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1482/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 1483/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1484/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1485/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1486/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1487/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1488/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
 • Zarządzenie Nr 1489/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1490/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1491/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1492/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1493/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1494/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 1495/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1496/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na działalność rolniczą należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1497/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2024 r. sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1498/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1499/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1500/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1501/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
 • Zarządzenie Nr 1502/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 1503/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 1504/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1505/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1506/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1507/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1508/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1509/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1510/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1512/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 1513/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1514/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1515/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. bhp i ochrony p. poż. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1516/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1517/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1518/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1519/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1520/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1521/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1522/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1523/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1524/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiego zespołu informatycznego w gminie Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1525/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1526/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1527/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1528/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 1529/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1530/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1531/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1532/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1533/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1534/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zarządzenie Nr 1536/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1537/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1538/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1539/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w roku szkolnym 2023/2024
 • Zarządzenie Nr 1540/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1542/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1543/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1544/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1545/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1546/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1547/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1548/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1549/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1550/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1552/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1553/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1554/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1555/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1556/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 1557/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1558/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1559/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 1560/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok samorządowej instytucji kultury – Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1561/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1562/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
 • Zarządzenie Nr 1563/VIII/24 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza