Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Namysłowie (dz. nr 489/2 o pow. 4,3154 ha)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1453/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w miejscowości Namysłów, obejmującej część działki nr 489/2 k.m. 12, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 4,3154 ha, w tym: ŁIV – 4,3154 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: B.2R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 949,39 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć 39/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 94,94 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery 94/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Działki obciążone są umową dzierżawy do dnia 31.03.2024 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1453/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 18 marca 2024 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta na okres do 30.09.2026 r. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 19 lutego 2024 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski