Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LXXIV/24 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 roku

Protokół Nr LXXIV/24
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
29 lutego 2024 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 9.07 powitał wszystkich na LXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Otworzył sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum, co oznacza prawomocność obrad.

Obecnych było 19 radnych (zał. do protokołu). Nieobecni byli Radni Tomasz Łuczak i Julian Kruszyński.

Przewodniczący poinformował o dodatkowym projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2024 roku.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) powołania Konwentu Miasta Namysłowa,
  2) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa,
  3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0019/23,
  5) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Rozwijamy kompetencje najmłodszych” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0017/23,
  6) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Wspieramy kompetencje przedszkolaków” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0018/23,
  7) rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
  8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie,
  9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bukowa Śląska,
  10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuszyna,
  11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice, (dz. nr 96/2)
  12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice (dz. nr 474)
  13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikowice,
  14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Minkowskie,
  15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Woskowice Małe,
  16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żaba,
  17) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie,
  18) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036,
  20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok,
  21) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2024 roku.
 8. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej.
 9. Zakończenie sesji.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Namysłowa Krzysztof Mucha poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej – na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 3.

Do sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2023 r. nie zgłoszono zapytań ani uwag. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk zapytał o inwestycję na wyspie i jakość wykonania robót. Zapytał, czy Gmina zamierza podjąć kroki w tej sprawie. Wyraził zdanie, że wykonane prace nie zostały wykonane dobrze.

(W tym punkcie sesji doszedł Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 20 radnych).

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że spacerował po wyspie kilka dni temu razem ze swoim Zastępcą po doniesieniach medialnych, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych. Poinformował, że dokładnie przyjrzał się wieży i dodał, że zauważył tam jeden zardzewiały spaw, który trzeba wyszlifować. Stwierdził, że jeśli wchodzi tam ktoś z aparatem i robi zdjęcia w jakości makro ze zbliżeniem to faktycznie może to wyglądać strasznie i dodał, że na wieży te niedociągnięcia ledwo widać. Uspokoił, że wszystko zostało zgłoszone wykonawcy, termin jest umówiony. Burmistrz stwierdził, że są to zabiegi pielęgnacyjne na terenie wyspy -doszlifowanie drobnych niedociągnięć. Dodał, że były akty wandalizmu na wyspie w postaci wyrywania lamp. Poinformował, że sprawcy zostali ujęci, sprawa jest w toku, zostanie to naprawione. Dodał, że jest pozytywny odbiór tej inwestycji. Ponadto stwierdził, że radni z jednej z fajniejszych inwestycji tej kadencji robią otoczkę, że to niewypał. Zachęcił do spacerów na wyspie. Stwierdził, że jest kampania i trzeba wszystko krytykować. Zaproponował, aby radni zapytali mieszkańców, co myślą o tej inwestycji, bo on chodził i pytał. Dodał, że w rozmowach z mieszkańcami pojawiały się głosy, że potrzebny jest monitoring, co w Urzędzie jest wiadome. Burmistrz wytłumaczył, że wieża jest wykonana w technologii corten i ma imitować korę drzewa. Wyjaśnił, że wieża nie rdzewieje.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk stwierdził, że Burmistrz każde uwagi będzie sprowadzał do kampanii, ale jest to dbałość o dobro wspólne i jakość wykonanej inwestycji z pieniędzy publicznych. Dodał, że radni też rozmawiają z ludźmi i ich uwagi przekazują na sesji.

Przewodniczący Rady przypomniał, że monitoring na wyspie miał być przed inwestycja, ale wtedy mówiono, że to bez sensu, bo będzie remont wyspy. Teraz jest po inwestycji i monitoringu nadal nie ma. Zauważył, że Urząd wie, że monitoring jest potrzebny i stwierdził, że może kiedyś monitoring powstanie. Przewodniczący stwierdził, że wady spawów to nie są drobne nieprawidłowości. Zauważył, że lampy są przechylone i mają problem z utrzymaniem pionu, bo nie wiadomo, czy jest 30 cm fundamentu w miękkiej ziemi. Wyraził zdziwienie, że ta inwestycja została odebrana. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby przyłożył się do tej sprawy i ją dokończył. Odniósł się też do drewnianego podestu i cienkich listew, które już są popękane. Stwierdził, że na zewnątrz takich rzeczy się nie robi. Podziękował, że Gmina skorzystała z jego pomysłu i zawarła ugodę z wykonawcą kolumbarium.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że nie ma problemu z firmą, która wykonywała inwestycję na wyspie, firma podejmuje działania i nie ma obaw, jeśli chodzi o egzekwowanie potrzebnych napraw. Wiceburmistrz podziękował namysłowskiej policji za pracę w zakresie aktu wandalizmu na wyspie.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił pisma, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

Ad. 6.

Mieszkaniec Namysłowa zabrał głos w sprawie gazety „Namysłowski Kurier Lokalny”. Poinformował, że wnioskował o zamieszczenie we wspomnianej gazecie informacji, co nie zostało opublikowane i stąd jego wystąpienie na sesji. Poinformował, że treść wystąpienia przekazał Panu Przewodniczącemu i dodał, że dotyczy to zachowania oraz postępowania Burmistrza Stawiarskiego. Poinformował, że wspomniany Kurier jest materiałem propagandowym Pana Stawiarskiego. Odniósł się do firmowania publikacji w Namysłowskim Kurierze Lokalnym oznaczeniem SM i poinformował, że w toku podjętych czynności dowiedział się, że o informację dotyczącą publikacji powinien zwrócić się do Burmistrza. W dalszej części zabrał głos w sprawie publikacji informacji na temat środków na remont obiektów zabytkowych. Poinformował też, że w jednym z numerów podano, że w Radzie Miejskiej powstał nowy klub radnych, a nie poinformowano o zmianie na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Mieszkaniec poinformował, że Burmistrz Stawiarski działa z rażącym naruszeniem prawa, co jest istotne w kontekście jego deklaracji o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Namysłowa kolejnej kadencji. Poinformował, że ustawa gwarantuje obywatelowi dostęp do informacji publicznej, a Burmistrz zobowiązany jest do wykonania obowiązku i udzielenia zainteresowanemu oczekiwanej informacji. Stwierdził, że Burmistrz Stawiarski uważa, że stoi ponad prawem. Dodał, że na sesji w czerwcu 2023 r. informował o działaniach w związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej o przeprowadzonych kontrolach i audytach w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy w latach od 2019 do 2021. Poinformował, że Burmistrz swoimi decyzjami odmówił udostepnienia informacji publicznej. Dodał, że decyzje Burmistrza zostały uchylone w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu i przekazane do ponownego rozpatrzenia. Mieszkaniec wyjaśnił, że wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na bezczynność Burmistrza. Dodał, że w wyroku z maja 2022 r. WSA zobowiązał Burmistrza Namysłowa do załatwienia wniosku i stwierdził, że Burmistrz dopuścił się przewlekłego postępowania w załatwieniu wniosku, wymierzył Burmistrzowi grzywnę i zarządził od Burmistrza na jego rzecz zwrot kosztów postępowania sądowego. Mieszkaniec poinformował, że Burmistrz w lipcu wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie, a w listopadzie NSA wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Namysłowa, a w uzasadnieniu podał, że przewlekłość działania Burmistrza w zakresie załatwienia wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Mieszkaniec poinformował, że 21 grudnia 2023 r., po upływie 2,5 roku od złożenia wniosku, otrzymał od Burmistrza przesyłkę z kserokopiami materiałów pokontrolnych, które dotyczyły 18 działań kontrolnych i audytów. Odniósł się do otrzymanych protokołów. Podkreślił potrzebę remontu schodów przy Starostwie prowadzących na plac targowy.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Burmistrz chciałby się odnieść do wypowiedzi mieszkańca.

Radny Jacek Fior podziękował za głos mieszkańca. Zabrał głos w sprawie Namysłowskiego Kuriera Lokalnego. Stwierdził, że radnym nie udało się pozyskać informacji, które treści są sponsorowane przez Urząd Miejski w Namysłowie. Podkreślił, że po usunięciu finansowania tej gazety z budżetu gminy Burmistrz znalazł środki, aby nadal ją finansować, ale nie znalazł środków dla Namysłowskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zapytał, ile osób i kto zarządza profilem Urzędu Miejskiego na portalu Facebook.

Przewodniczący Rady poinformował, że Burmistrz przed chwilą poinformował go, że jak będzie chciał zabrać głos to zgłosi się elektronicznie. Podziękował mieszkańcowi za wykonaną pracę. Odniósł się do faktu podania numeru telefonu do Urzędu w sprawie prywatnej gazetki i podkreślił, że Namysłowski Kurier Lokalny nie jest gazetą samorządową.

Radny Marcin Biliński podziękował mieszkańcowi za wystąpienie. Przypomniał, że redaktor naczelny wspomnianej gazety musiał zapłacić na jego rzecz 6 tys. zł, sprostowanie, przeprosiny. Odniósł się do zachowania Burmistrza podczas wypowiedzi mieszkańca. Przyłączył się do pytania Radnego Jacka Fiora.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski odnosząc się do pytań, kto administruje stroną internetową zwrócił uwagę, że radni pytali o tę sprawę w interpelacjach i otrzymali informację, więc stwierdził, że nie wie, czemu radni ponownie o to pytają. Zauważył, że Radny Biliński informuje o sprawach, jakie toczył w sądzie z prywatną gazetą. Następnie zwrócił się z prośbą o wyświetlenie filmu.

Przewodniczący Rady gestem zabronił obsłudze informatycznej wykonania prośby.

Przewodniczący Rady poinformował, że jako prowadzący sesję chciałby wiedzieć wcześniej, co zostanie wyświetlone. Stwierdził, że wolałby, aby Burmistrz poinformował go, że ma do wyświetlenia film, a on go przekaże do odtworzenia. Stwierdził, że Burmistrz zaczyna rządzić się na sesji.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że jest to film wyprodukowany przez Urząd Miejski w 2017 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeśli film dotyczy spraw gminy to prosi o jego wyświetlenie.

W związku z problemami technicznymi dotyczącymi włączenia głosu, Przewodniczący Rady stwierdził, że technicznie Państwo są nieprzygotowani.

Został wyświetlony film dotyczący przychodni w Ligocie Książęcej.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował, że w sferze publicznej trafiła do niego informacja dotycząca planów utworzenia ośrodka zdrowia lub wsparcia mieszkańców Ligoty Książęcej w postaci dyżurów zdrowotnych. Burmistrz wyjaśnił, że chciałby ustosunkować się do tego tematu. Poinformował, że wyświetlony film pochodzi z 2017 r. i ówczesny Burmistrz Julian Kruszyński miał plany, aby reaktywować ośrodek w Ligocie Książęcej. Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że jest to inwestycja, której nie da się zrealizować, bo inaczej zostałaby zrealizowana. Burmistrz podkreślił, że budynek jest własnością prywatną i poinformował o wcześniejszych działaniach podjętych w tej sprawie. Wyjaśnił, że pierwotnie było tam zarejestrowanych około 2,5- 3 tys. pacjentów. Burmistrz dodał, że w Ligocie nie ma działki ani obiektu, gdzie ośrodek mógłby powstać. Następnie podkreślił brak kadry medycznej i poinformował o działaniach w sprawie pozyskania kadry. Zwrócił się do radnych z prośbą, aby wspomóc działania Urzędu i zapewnić lekarzy przede wszystkim w NCZ, bo, jak stwierdził, szpital ma problem z kadrą i nie zapewnia prawidłowej obsługi medycznej. Ponadto poinformował, że wie, że na Komisji pojawił się temat objęcia udziałów w NCZ i poinformował, że Gmina sukcesywnie przekazuje środki Spółce, 600 tys. zł przekazano w styczniu i 600 tys. zł przekazano w lutym. Podkreślił, że Gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków. Burmistrz poinformował, że w grudniu złożył oświadczenie i dodał, że ma pismo Wiceprzewodniczącego Włodarczyka, który z Komisją zobowiązują go do podpisania kolejnego oświadczenia, a wczoraj wywiązał się z poprzedniego, w którym zadeklarował 1 200 000,00 zł. Wyjaśnił, że obecnie mogą myśleć o kolejnym oświadczeniu po przeanalizowaniu budżetu gminy. Burmistrz stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby teraz składać oświadczenia o objęciu udziałów, które będą przerastały możliwości finansowe gminy. Następnie poinformował o piśmie Pani Prezes z wczoraj, w którym zwróciła się, po raz kolejny, z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych i podkreślił, że poza objęciem udziałów Gmina w różnych innych formach wspiera szpital. Burmistrz odniósł się do działań w kampanii oraz do szpitala w Brzegu, którym zarządzają Namysłowianie, a który jest w dobrej kondycji finansowej. Porównując namysłowski szpital do szpitala w Brzegu Burmistrz zapytał, czy szpital w Namysłowie jest dobrze zarządzany.

Przewodniczący Rady zauważył, że była to wypowiedź współwłaściciela szpitala, który podejmuje strategiczne decyzje, łącznie z zatrudnieniem Pani Prezes. Następnie zauważył, że został wyświetlony film z 2017 r., a Burmistrz sprawuje funkcję Burmistrza od 2018 r. i skarży się, że nie udało się zrealizować inwestycji. Poinformował o środkach, jakie Rada uchwaliła na szpital, a których Burmistrz nie wypłacił.

Radny Marcin Biliński zwrócił uwagę na ustawę Kodeks wyborczy, która zabrania prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów. Uznał, że Burmistrz Stawiarski prowadził kampanię wyborczą na sesji Rady Miejskiej. Dodał, że Burmistrz nie odniósł się do poruszanych tematów, tylko wyświetlił filmik oderwany od rzeczywistości. Radny wymienił inwestycje, które obiecał Burmistrz, a które nie zostały zrealizowane. Prosił Przewodniczącego, aby nie agitować podczas sesji.

Radny Jacek Fior odczytał odpowiedź Burmistrza na interpelację z 2019 r. dotyczącą administrowania stroną profilową Urzędu Miejskiego w Namysłowie na portalu społecznościowym Facebook i uznał jej treść za podtrzymanie odpowiedzi na pytanie.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk odniósł się do sprawy szpitala. Poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych była obecna Pani Prezes Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. i stwierdził, że kilka informacji, o których mówił Burmistrz mija się z prawdą. Przekazał, w listopadzie 2023 r. Burmistrz podpisał oświadczenie o podniesieniu kapitału o kwotę 1 200 000,00 zł, ale w 2023 r. nie wypłacił tych środków, 600 tys. zł wypłacił w styczniu 2024 r. i 600 tys. zł wypłacił wczoraj. Wiceprzewodniczący poinformował, że w grudniu 2023 r. odbyło się Walne i wszyscy akcjonariusze złożyli oświadczenie, że wypłacą zadeklarowaną kwotę. Dodał, że na zebraniu był Wiceburmistrz, który nie miał kompetencji do podejmowania decyzji i nie padła deklaracja, że kwota 1 800 000,00 zł, którą z podziału udziałów powinna wypłacić Gmina, zostanie wypłacona. Wiceprzewodniczący dodał, że do 26 albo 27 lutego Burmistrz miał czas, aby podpisać oświadczenie, ale do wczoraj Pani Prezes oświadczenia ze strony Gminy nie miała. Poinformował, że on wierzy Pani Prezes i zapytał, czy Burmistrz podpisze oświadczenie na podwyższenie kapitału NCZ o 1 800 000,00 zł.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Obecnych było 19 radnych).

Przewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi mieszkańca Namysłowa.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Leokadia Czarny. Obecnych było 18 radnych).

Burmistrz Stawiarski powtórzył, że pod koniec 2023 r. Gmina złożyła oświadczenie na 1 200 000,00 zł i wczoraj zostało wypełnione to zobowiązanie. Stwierdził, że teraz jest czas na analizę, ile Gmina może przekazać dalszych środków. Burmistrz dodał, że nie chce deklarować kwot, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Jacek Fior. Obecnych było 19 radnych).

Burmistrz poinformował, że szpital zachowuje płynność finansową i dodał, że Gmina składa wszystkie wymagane prawem oświadczenia. Następnie zwrócił uwagę, że większość członków rady nadzorczej spółki NCZ, czyli dwóch z trzech, powołuje Starostwo Powiatowe. Dodał, że większość udziałów, czyli obecnie ponad 60%, ma Starostwo Powiatowe. Stwierdził, że jak ktoś mówi, że Burmistrz wybiera Prezesa to kłamie i dodał, że obecna Pani Prezes została rekomendowana przez Starostę. Poinformował, że on nie ma wpływu na to, kto jest Prezesem.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 18 radnych)

Przewodniczący Rady odniósł się do zawiązania koalicji w Starostwie między ugrupowaniem Burmistrza a PSL. Stwierdził, że nie wierzy, że Burmistrz nie ma politycznego wpływu. Stwierdził też, że procentowy udział zmienił się, bo Gmina nie wpłacała środków.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Leokadia Czarny, a wyszedł Radny Janusz Czubkowski. Obecnych było 18 radnych)

Przewodniczący przypomniał, że Burmistrz walczył o zarząd, gdy rozmawiali o planach restrukturyzacji szpitala.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 19 radnych).

Przewodniczący stwierdził, że Burmistrz zmienia zdanie o Zarządzie szpitala w zależności od czynników politycznych. Stwierdził, że nadal nie było restrukturyzacji szpitala, Burmistrz na to narzeka, ale może zgłaszać na Walnych Zgromadzeniach sposoby, może żądać pewnych działań, wnioskować o odwołanie Pani Prezes, ale tego nie robił.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk dodał, że Gmina Namysłów jest jedynym udziałowcem, który w terminie nie potrafił podpisać oświadczenia.    

Radny Jacek Fior przypomniał wcześniejsze wypowiedzi Burmistrza na temat szpitala.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Mieczysław Krzyżewski. Obecnych było 18 radnych).

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że Radny Fior przekręca każdą jego wypowiedź, aby postawić go w złym świetle. Odniósł się do sprawy.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Mieczysław Krzyżewski. Obecnych było 19 radnych).

Przewodniczący Rady zabrał głos w sprawie środków pieniężnych znajdujących się na koncie i wirtualnych.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wojciech Próchnicki. Obecnych było 18 radnych)

Radny Marcin Biliński zapytał o oświetlenie.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha wyjaśnił, że technicy firmy Tauron podejmują działania i stwierdził, że problemy są duże, bo okres zatoru był długi. Poinformował, że obecnie relacje z firmą są dobre. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco. Wiceburmistrz przekazał prośbę o cierpliwość, bo niektóre sprawy wymagają większej interwencji.

Radny Biliński zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie działań. Zapytał o datę, do kiedy mają być wykonane naprawy.

Wiceburmistrz Mucha poinformował, że reakcja na nowe zgłoszenia to 10 dni, a na stare 45 dni.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, czy interwencje zgłaszać do firmy Tauron czy do Urzędu Miejskiego.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o oświetlenie na ul. Oleśnickiej.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wojciech Kowalczyk. Obecnych było 17 radnych).

Naczelnik Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Roman Kania poinformował, że oświetlenie zostało uszkodzone przez osoby, których nie da się zidentyfikować. Zauważył, że te latarnie nie są w pasie drogowym gminy. Poinformował, że znaleziono ok. 9 uszkodzeń kabla i poinformował o prowadzonych tam pracach. Dodał, że w momencie negocjacji nowej umowy z firmą Tauron rozmawiali o tym oświetleniu. Poinformował, że czeka na ofertę, aby naprawić to oświetlenie.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Julian Kruszyński, a wrócił Radny Wojciech Próchnicki. Obecnych było 17 radnych).

Radny Karol Kubicki przypomniał, że prosił o łatanie dziur i naprawę dróg w Łączanach. Poinformował, że Starostwo Powiatowe załatało drogi po 5 dniach, a Naczelnik obiecuje od ponad miesiąca. Odniósł się do pogody.

Naczelnik Kania nie zgodził się z sugestią radnego i stwierdził, że nie ma pogody do wykonania napraw w jezdniach nieutwardzonych. Podał przykład ul. Gałczyńskiego i terenu przy garażach przy ul. Reymonta. Dodał, że Gmina i Starostwo robią naprawy w nawierzchniach ulepszonych.  

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk zabrał głos w sprawie rozwieszanych banerów wyborczych na płotach infrastruktury należącej do Spółki Ekowod. Zapytał, czy są one dostępne dla wszystkich komitetów i czy jest możliwość montowania do płotów mikroinstalacji. Zapytał, czy trzeba podpisać umowę w tym celu albo wykupić miejsce.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wojciech Próchnicki. Obecnych było 16 radnych).

Prezes Zarządu ZWiUK „Ekowod” sp. z o.o. Artur Masiowski odpowiedział, że trzeba się zwrócić do Spółki. Jest zarządzenie, w którym jest określony cennik. Zwrócił się z prośbą, aby zainteresowani zgłaszali się do Spółki, w celu podpisania stosownej umowy.

Radny Kazimierz Kos udzielił informacji na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym o zorganizowanym szkoleniu oraz turnieju piłki siatkowej.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Kazimierz Kos. Obecnych było 15 radnych).

Przewodniczący Rady poinformował o jutrzejszej konferencji Tom V Encyklopedii Solidarności w Izbie Regionalnej oraz uroczystościach z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów zgłosił potrzebę remontu drogi działkowej od ul. Jana Pawła II do ul. Łączańskiej. Powrócił też do tematu budżetu NRS. Dodał, że od 2015 r., co roku, Namysłowska Rada Seniorów dysponowała budżetem w wysokości 50 tys. zł. Poinformował, że w tym roku NRS budżetu nie ma. Wyjaśnił, że w pierwotnym projekcie budżetu gminy środki były przyznane, ale później Rada Miejska zmniejszyła kwotę w rezerwie celowej i pozostały jedynie wydatki obligatoryjne. Dodał, że środki dla NRS nie są ujęte. Zauważył też, że zmieniły się zapisy ustawy odnośnie seniorów i Rada Miejska ma zabezpieczyć środki dla NRS i MRM. Przypomniał, że na ostatniej sesji prosił, aby Rada i Burmistrz dogadali się. Zapytał, czy podjęto decyzję w tej sprawie i dzisiaj na sesji usłyszy, że te środki są dostępne.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Janusz Czubkowski. Obecnych było 16 radnych).

Przewodniczący NRS poinformował, że ma pismo Burmistrza z internetu, w którym Burmistrz mówi, że po przeanalizowaniu budżetu, środki dla NRS i MRM znajdą się i zostaną przesunięte. Zapytał radnych, czy dzisiaj ta decyzja zostanie podjęta. Poinformował, że środki finansowe są seniorom bardzo potrzebne i zostaną przeznaczone na cele edukacyjne, zdrowotne, szkoleniowe i integracyjne. Zaproponował, aby ogłosić 5 minut przerwy, jeśli Burmistrz i rada jeszcze się nie dogadali. Dodał, że ich nie interesują sprawy polityczne, tylko „kasa”.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski poinformował o oszczędnościach poprzetargowych, dzięki czemu udało się wygospodarować 100 tys. zł, po 50 tys. zł dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Namysłowskiej Rady Seniorów. Poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej na dzisiejszą sesję zostały zawarte wspomniane zapisy. Odniósł się do sprawy drogi działkowej i poinformował, że zna problem. Dodał, że dzisiaj po sesji są umówieni, aby przeprowadzić wizję lokalną drogi i ustalić szczegóły przywrócenia drogi do stanu zadawalającego.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Kazimierz Kos. Obecnych było 17 radnych).

Burmistrz Stawiarski poinformował też, że podpisuje się pod zaproszeniem do Izby Regionalnej. Zaprosił na uroczystość Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych i na rozpoczęcie sezonu piłkarskiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczący NRS nie informuje radnych o pismach od Rady Miejskiej.

Radny Marcin Biliński odniósł się do słów Przewodniczącego Namysłowskiej Rady Seniorów i poinformował, że odniósł wrażenie, że ktoś przekazuje mu nieprawdziwe informacje. Wyjaśnił, że rezerwa celowa na wydatki bieżące to rezerwa utworzona na wydatki, które na etapie uchwalania budżetu gminy są niemożliwe do zaplanowania.   

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Maria Teodorczyk. Obecnych było 16 radnych).

Radny Biliński poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ wykonawczy mając wiedzę, że tam są odprawy, nagrody, urlopy na poratowanie zdrowia musi umieścić to w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej, a nie w rezerwie. Prosił o wyświetlenie tabeli.

Przewodniczący Rady wyraził zgodę na wyświetlenie.

Radny Biliński poinformował, że tabela ukazuje wykorzystanie rezerwy celowej w poszczególnych latach od 2019 do września 2023 r. Dodał, że w tych latach środki zawsze zostawały na poziomie około 2 700 000,00 zł, 1 900 000,00 zł, 1 200 000,00 zł czy 2 400 000,00 zł. Stwierdził, że jeśli ktoś twierdzi, że zmniejszenie rezerwy o kwotę 570 tys. zł spowodowało, że Namysłowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska nie może otrzymać po 50 tys. zł  to kłamie. Zapytał Zastępcę Skarbnika, ile środków uruchomiono w tym roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że składał pismo w tej sprawie.

Zastępca Skarbnika Łukasz Hałupka poinformował, że środki uruchamiane są zgodnie z Zarządzeniem, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Poinformował, że nie ma tego przy sobie.

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Ewa Wolska i Radny Karol Kubicki. Wrócił Radny Wojciech Kowalczyk. Obecnych było 15 radnych).

Radny Biliński poinformował, że wczoraj zapadło postanowienie w Sądzie Okręgowym w Opolu, bo jeden Pan twierdził, że on i grupa radnych opozycyjnych usunęła środki MRM i NRS i Sąd uznał to za nieprawdę. Radny Biliński zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i przedłożenie przez Skarbnika Gminy albo Zastępcę Skarbnika szczegółowego zestawienia, co wchodzi w skład rezerwy celowej.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do wniosku Radnego Bilińskiego. Prosił o przygotowanie materiałów i o głosowanie. Udzielił głosu Burmistrzowi

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski stwierdził, że ta przerwa nie jest zasadna, bo Przewodniczący otrzymał zestawienie w odpowiedzi od Wydziału Finansowego.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Maria Teodorczyk. Obecnych było 16 radnych).

Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz powołuje się na pismo, które wysłał na początku roku i stwierdził, że nie jest ono szczegółowe i nic nie wyjaśnia. Dodał, że z pismem byli zapoznani radni, Regionalna Izba Obrachunkowa i Pani Wojewoda.

Radny Janusz Czubkowski stwierdził, że przerwa spowoduje zdestabilizowanie obrad. Zaproponował, żeby dać czas na przygotowanie odpowiedzi na kolejną sesję.

„Za” wnioskiem radnego Bilińskiego głosowało 9 radnych, 6 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Przewodniczący Rady ogłosił 30 minut przerwy.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Po przerwie na sesji obecnych było 15 radnych. Nieobecny był również radny Wojciech Kowalczyk.

Przewodniczący Rady zapytał, czy zostały przygotowane wnioskowane informacje.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że wszystkie informacje radni mieli przekazane. Dodał, że zostały zabezpieczone 100 tys. zł, po 50 tys. zł dla każdej z rad, i prosił, żeby to przegłosować i stwierdził, że radni mogą dołożyć kolejne środki. Prosił, aby zakończyć niepotrzebne spory.

(W tym punkcie sesji wróciła Radna Ewa Wolska. Obecnych było 16 radnych).

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych otrzymał materiały, bo Burmistrz mówi, że radni otrzymali.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że Przewodniczący otrzymał pismo 22 stycznia i dodał, że Zastępca Skarbnika odczyta wspomnianą odpowiedź.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Urząd powtarza tą informację.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że innych informacji nie ma i stwierdził, że nie będą tworzyć rzeczywistości.

Zastępca Skarbnika Łukasz Hałupka odczytał pismo nr F.3021.3.2024.ŁH z 19 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady poinformował, że ww. pismo przesłał radnym na e-maila.

Radny Biliński zapytał, dlaczego kwoty nie zostały umieszczone w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zapytał, czy na nagrody i odprawy są wnioski z placówek oświatowych.

Zastępca Skarbnika Łukasz Hałupka poinformował, że to jest tylko plan. Stwierdził, że nie wiedzą, czy nauczyciele pójdą na emeryturę, ale muszą mieć zabezpieczone środki.

Radny Biliński podziękował za to, co powiedział Zastępca Skarbnika. Dodał, że tak było co roku i tak jak pokazał, co roku zostawały środki w rezerwie celowej na wydatki bieżące, co najmniej w wysokości 1 000 000,00 zł. Poinformował, że tych wydatków nie ma, bo gdyby to były wydatki obligatoryjne to trzeba by było umieścić je w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów poinformował, że jest zniesmaczony, bo w czasie przerwy podszedł do niego Radny Jacek Fior i powiedział mu, że drugi raz na sesji mówi bzdury i kłamstwa. Przewodniczący NRS poinformował o pozytywnych głosach po jego ostatnim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej. Dodał też, że po ostatniej sesji Rady Miejskiej Radny Jacek Fior powiedział mu, że miał dobre wystąpienie. Podziękował Burmistrzowi za wygospodarowanie środków i prosił radnych, aby dołożyli kolejne 20 tys. zł.

Przewodniczący Rady przerwał i zwrócił uwagę, że Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów powtarza wcześniejszą wypowiedź.

Radny Jacek Fior odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego NRS i stwierdził, że mija się on z prawdą. Dodał, że to nie radni zarządzają rezerwą celową, tylko Burmistrz, który udaje, że tych środków nie ma i nie może ich przekazać dla NRS i MRM. Dodał, że to manipulowanie opinią publiczną przed kampanią, aby zrazić seniorów do radnych, a to Burmistrz wstrzymuje te pieniądze.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski zapytał, jak Burmistrz wstrzymuje skoro w uchwale budżetowej jest 100 tys. zł. Zwrócił się z prośbą, aby zagłosować, a nawet zgłosić poprawkę i podnieść tę kwotę.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara odniosła się do wypowiedzi Radnego Bilińskiego. Wyjaśniła, że istotą rezerwy celowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest, że w budżecie jednostki tworzy się rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w momencie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wyjaśniła, że Namysłowska Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska planują wydatki w trakcie roku i w trakcie opracowywania budżetu nie są w stanie przewidzieć i dlatego nie mogą tego umieścić w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Poinformowała, że odprawy są planowane na podstawie osiągniętego wieku emerytalnego, ale czy taka odprawa zostanie wypłacona zależy od osoby, która będzie chciała bądź nie przejść na emeryturę. Dodała, że Gmina ma obowiązek do końca roku budżetowego zatrzymać w rezerwie celowej środki na wynagrodzenia i wypłatę odprawy.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 17 radnych).

Przewodniczący Rady zapytał, czy zostały poprawione uchwały, zgodnie z wydanym poleceniem, bo, jak stwierdził, w sprawie rady ma prawo wydawać polecenia.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że to kazus prawny, że Przewodniczący Rady wydaje polecenia Burmistrzowi. Zapytał, czy Przewodniczący przeczytał Ustawę o samorządzie gminnym i czy nie jest mu wstyd wypowiadać takie rzeczy.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Burmistrz kompromituje się swoją wypowiedzią i nie zna Statutu ani ustawy. Wyjaśnił, że wydał pisemne polecenie naprawy uchwał tak, aby ich treść była zgodna z tym, co było głosowane na sesji. Stwierdził, że Państwo tego nie wykonali i się z tym nie zgadzają, ale to nie jest ich kompetencja. Poinformował, że nadal nie wykonali jego polecenia skierowanego do Wydziału Finansowego i do tej pory obydwie uchwały nie zostały poprawione. Zażądał przestrzegania prawa.

Radny Biliński stwierdził, że Pani Wiceburmistrz go nie słuchała i zgodził się, że budżet MRM i NRS nie może być umieszczony w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Zauważył, że on tego nigdy nie negował. Odniósł się do wybudowania ze środków MRM siłowni zewnętrznej w Głuszynie. Powtórzył, że co roku zostawał ponad 1 000 000,00 zł w rezerwie. Poinformował, że rezerwa jest na nieprzewidziane odejścia na emeryturę.

Przewodniczący Rady wyliczył przepisy ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Namysłów, które zostały złamane w tej sprawie.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że wydatki na siłownię zewnętrzną w Głuszynie zostały przeniesione na sesji z rezerwy celowej na wydatek majątkowy. Wyjaśnił, że każda jednostka oświatowa wie, ilu nauczycieli w danym roku osiągnie wiek emerytalny i dyrektorzy placówek oświatowych przygotowują takie dane i taką kwotę Gmina ma obowiązek zabezpieczyć w rezerwie. Poinformował, że jak na koniec roku okaże się, że pracownik nie odszedł na emeryturę to te środki zostaną niewykorzystane, ale przy uchwalaniu budżetu tego nie wiadomo, bo jak się okaże, że 100% osób skorzysta z prawa przejścia na emeryturę to nie będzie środków, aby wypłacić odprawy.

Przewodniczący Rady prosił, aby Burmistrz zapoznał się ze Statutem Gminy Namysłów i skargą. Zauważył, że na pismo dotyczące ilości osób, które mają prawo do przejścia na emeryturę nie otrzymał odpowiedzi merytorycznej, tylko standardową.

Radny Biliński stwierdził, że Burmistrz przyznał się, że nie zna art. 222 ustawy o finansach publicznych, bo skoro dyrektorzy szkół złożyli informację o ilości nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę to wg ustawy ma się to znaleźć w odpowiednim dziale klasyfikacji budżetowej, a nie w rezerwie celowej, która jest przeznaczona na nieprzewidziane wypadki.

Radny Janusz Czubkowski zabrał głos w sprawie destabilizacji obrad sesji przez Przewodniczącego Rady. Odniósł się do kampanii wyborczej.   

(W tym punkcie sesji wyszła Radna Marzena Stawiarska. Obecnych było 16 radnych).

Przewodniczący Rady odniósł się do zarzutów Radnego Czubkowskiego.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) powołania Konwentu Miasta Namysłowa.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1113/VIII/24.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Obecnych było 15 radnych).

2) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1114/VIII/24.

3) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1115/VIII/24.

4) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0019/23.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Jacek Fior. Obecnych było 16 radnych).

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1116/VIII/24.

5) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Rozwijamy kompetencje najmłodszych” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0017/23.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1117/VIII/24.

6) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ,,Wspieramy kompetencje przedszkolaków” numer projektu FEOP.05.06-IP.02-0018/23.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1118/VIII/24.

7) rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Obecnych było 15 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1119/VIII/24.

8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji. Zabrał głos w sprawie projektów uchwał dotyczących zbycia działek i zapytał, czy w czasie opiniowania projektów na Komisji radni mogą wiedzieć, w jakim trybie zostaną zbyte działki.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni chcieliby, aby informacja o trybie przetargu była zawarta w projekcie uchwały.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Kinga Hyrycz poinformowała, że nie ma obowiązku podawania w uchwale trybu przetargu, ponieważ o trybie zbycia działki decyduje Burmistrz, a nie Rada Miejska. Poinformowała, że w przedmiotowym zbyciu zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1120/VIII/24.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Jacek Fior. Obecnych było 16 radnych).

9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bukowa Śląska.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wstrzyma się od głosu, bo jego zdaniem mimo braku obowiązku zawarcia informacji o trybie przetargu w projekcie może ona zostać zawarta, bo w zeszłym roku takie informacje były wpisywane i nadzór Wojewody nie zgłaszał uwag.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1121/VIII/24.

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuszyna.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 1122/VIII/24.

11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice, (dz. nr 96/2)

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1123/VIII/24.

12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krasowice (dz. nr 474)

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Jacek Fior. Obecnych było 15 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1124/VIII/24.

(W tym punkcie sesji wrócił Radny Jacek Fior. Obecnych było 16 radnych).

13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikowice.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1125/VIII/24.

14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Minkowskie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1126/VIII/24.

15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Woskowice Małe.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1127/VIII/24.

16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żaba.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1128/VIII/24.

17) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1129/VIII/24.

18) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1130/VIII/24.

19) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1131/VIII/24.

20) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

Radny Jacek Fior zgłosił poprawkę do projektu uchwały.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara zapytała o zmniejszenia, bo stwierdziła, że budżet się nie bilansuje.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że budżet się bilansuje, bo skoro Urząd zwiększył środki o 100 tys. zł w danym punkcie to te 100 tys. zł zostało tylko zostały inaczej rozdysponowane.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara powtórzyła, że budżet się nie bilansuje.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni zmienili cele przeznaczenia 100 tys. zł.

Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara dopytała, czy że na Młodzieżową Radę Miejską i Namysłowską Radę Seniorów rezerwa została zwiększona tylko o 20 tys. zł.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Pani Wiceburmistrz źle rozumie i zarządził głosowanie nad zgłoszoną poprawką.

„Za” poprawką Radnego Fiora głosowało 12 radnych, 1 radny głosowało „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1132/VIII/24.

21) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2024 roku.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta – Nr 1133/VIII/24.

Ad. 8.

„Za” przyjęciem protokołu z LXXIII głosowało 12 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady, o godzinie 12.31, zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

Protokołowała
Justyna Cieślak