Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2024 roku (IX kadencja)

 • Uchwała Nr 1/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 2/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 3/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 4/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 5/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 6/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 -2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 7/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 8/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 9/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 10/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 11/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 12/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 13/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 14/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 15/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 16/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 17/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Namysłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 18/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 19/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 20/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 21/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 22/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 23/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 24/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 25/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 26/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 27/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 28/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingu płatnego niestrzeżonego zlokalizowanego na terenie Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 29/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 30/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 31/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 32/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 33/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 34/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP Gminy Namysłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 35/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji i restauracji organów firmy Berschdorf z Nysy w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 36/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 37/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 czerwca  2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok
  Projekt uchwały | Uchwała