Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr I/24 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 maja 2024 roku

Projekt protokołu Nr I/24
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
7 maja 2024 roku

Ad. 1.

Radna senior Maria Teodorczyk o godzinie 9.04 otworzyła I sesję Rady Miejskiej w Namysłowie IX kadencji zwołaną przez Komisarza Wyborczego. Przewodnicząca obrad powitała wszystkich zebranych. Poinformowała, że na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak, a nad obsługą informatyczną czuwał Sławomir Idzi oraz Karol Szczyrk.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 2.

Przewodnicząca obrad, po wywołaniu radnych w kolejności alfabetycznej, prosiła o podejście i odebranie od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Namysłów.

Ad. 3.

Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o powstanie i odczytała słowa roty ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
W odpowiedzi każdy Radny, zgodnie z listą obecności, dokonał ślubowania poprzez wypowiedzenie słów: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 4.

Przewodnicząca obrad, na podstawie podpisanej listy oraz elektronicznego potwierdzenia obecności, stwierdziła, że w sesji bierze udział 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodnicząca obrad poinformowała, że dzisiejsze, pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady to niezwykły moment, bo stawiane są pierwsze kroki na drodze do wspólnego kształtowania przyszłości lokalnej społeczności. Stwierdziła, że relacje są w polityce kluczowe, niezależnie od pochodzenia i przynależności politycznej. Stwierdziła, że wspólnym obowiązkiem powinno być jednoczenie w realizacji wspólnych wartości i aspiracji. Przewodnicząca Teodorczyk stwierdziła, że dzisiaj rada staje jak jeden zespół do wspólnej pracy na rzecz dobra gminy. Uznała, że gmina stoi przed wieloma wyzwaniami i stwierdziła, że pełna jest możliwości. Wyraziła zdanie, że należy działać z determinacją, zdrową ambicją i jednością, bo to ona pozwoli pokonywać trudności, budować wspólne rozwiązania i osiągać sukcesy. Zachęciła do otwartości i współpracy. Stwierdziła, że różnice wśród radnych mogą być siłą, a dialog i szacunek wobec siebie są fundamentem pracy. Dodała, że należy słuchać się nawzajem, szanować różnorodność punktów widzenia i dążyć do kompromisów, aby osiągnięte cele móc jednoczyć i wprowadzać w życie. Przewodnicząca stwierdziła, że celem rady jest nie tylko zarządzanie, ale również inspirowanie i tworzenie lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Gminy Namysłów, którzy powierzyli radnym mandat. Ponadto uznała, że radni muszą być otwarci na innowacje, nowe pomysły oraz potrzeby społeczności, której służą. Podzieliła się również refleksją na temat odpowiedzialności, która stanowi fundament wspólnej pracy, która jej zdaniem jest jak kamień węgielny. Uznała, że to nie tylko obowiązek, ale także przywilej dbania o dobro wspólne, los gminy, o jakość życia. Stwierdziła, że podczas kampanii narodziła się więź, że są odpowiedzialni, bo ludzie im powierzyli los gminy. Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedzialność dla jednostki to podejmowanie decyzji w sposób świadomy, uczciwy, mający na względzie dobro innych. Dodała, że jest to sztuka słuchania i współpracy. Natomiast dla gminy odpowiedzialność oznacza zapewnienie sprawiedliwości społecznej, równości szans, troskę o rozwój zrównoważony, dbanie o infrastrukturę oświatową, sprawy publiczne i inne obszary, które mają wpływ na życie codzienne. Przewodnicząca stwierdziła, że najważniejsze jest to, że odpowiedzialność wykracza poza jednostkę i gminę. Odpowiedzialność to umiejętność współpracy, kompromisów i budowania relacji. Dodała, że w polityce ważna jest umiejętność jednoczenia w dążeniu do wspólnych celów. Zachęciła wszystkich do podejmowania odpowiedzialności z determinacją i oddaniem, aby działania nie były skierowane tylko na ambicję osobistą, ale na troskę o gminę i jej mieszkańców. Apelowała o bycie razem, bo jak stwierdziła razem mogą\ budować lepszą przyszłość.

Ad. 5.

Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie 3 kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Zaznaczyła przy tym, że członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydaci na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę Radnego Marka Srogi.

Radny Marcin Biliński zgłosił kandydaturę Radnego Michała Wilczaka.

Radny Michał Wilczak zgłosił kandydaturę Radnego Marcina Bilińskiego.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

„Za” wyborem Komisji Skrutacyjnej głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.

Przewodnicząca obrad prosiła członków Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie.

Radny Tomasz Wiciak zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej.

„Za” wnioskiem Radnego Tomasza Wiciaka głosowało 21 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.

Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 minut przerwy.

Przewodnicząca obrad wznowiła obrady sesji.

Ad. 6.

Przewodnicząca obrad prosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Marcin Biliński zgłosił kandydaturę Radnego Artura Włodarczyka.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę Radnej Teresy Cegleckiej-Zielonki.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Przewodnicząca obrad ogłosiła 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Przewodnicząca obrad wznowiła obrady sesji i poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej  Radnego Michała Wilczaka.

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak odczytał wyciąg z Uchwały nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie na temat zasad głosowania. Następnie poinformował, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Po okazaniu wnętrza urny przeprowadzono tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła 5-minutową przerwę, w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Przewodnicząca obrad wznowiła obrady sesji i oddała głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 7.05.2024 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, zgodnie z którym największą liczbę głosów otrzymał Radny Artur Włodarczyk i został Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podjęta została uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie - Nr 1/IX/24.

Przewodnicząca obrad przekazała dalsze prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady Miejskiej Arturowi Włodarczykowi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Włodarczyk podziękował 14. radnym, którzy zagłosowali za jego kandydaturą i stwierdził, że czeka go ciężka praca, aby przekonać do siebie 7. radnych, którzy zagłosowali za Radną Teresą. Wyraził nadzieję, że podoła temu zadaniu. Przewodniczący Artur Włodarczyk  przypomniał, że w poprzedniej kadencji trzykrotnie zmieniano Przewodniczącego Rady, a następnie wyraził nadzieję, że w bieżącej kadencji wspólnie uda się doprowadzić do rozkwitu gminy. Przewodniczący życzył Burmistrzowi słusznych decyzji i aby Radni zawsze popierali przedkładane przez niego projekty uchwał. Radnym życzył, aby merytoryka i powaga sali zawsze była na bardzo wysokim poziomie. Podziękował wszystkim poprzednim Przewodniczącym Rady VIII kadencji.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Dopytał, czy Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady przeprowadzi wybory na Wiceprzewodniczących Rady. Stwierdził, że nie trzeba tego głosować i prosił o potwierdzenie Mecenasa.

Mecenas Radosław Mieszkalski potwierdził kiwnięciem głową.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę Radnej Teresy Cegleckiej-Zielonki.

Radny Michał Wilczak zgłosił kandydaturę Radnego Bartosza Medyka.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak poinformował, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Po okazaniu wnętrza urny przeprowadzono tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z Uchwałą nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wybór Wiceprzewodniczących Rady następuje w oddzielnych głosowaniach i ogłosił 5-minutową przerwę, w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 7.05.2024 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, zgodnie z którym największą liczbę głosów otrzymał Radny Bartosz Medyk i został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Podjęta została uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie - Nr 2/IX/24.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Medyk podziękował za zaufanie wszystkim mieszkańcom, bo, jak stwierdził, radni reprezentują wszystkich mieszkańców Gminy Namysłów. Poinformował, że zdanie klucz to Razem dla lepszego Namysłowa i stwierdził, że wszyscy, bez względu jak głosowali mają w sercu Namysłów. Apelował o działanie dla wspólnego dobra. Poinformował, że będzie wspierał pracę prezydium i wszystkich Państwa. Wyraził nadzieję na owocną kadencję dla lepszego Namysłowa.

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatur na kolejnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radna Katarzyna Paradowska zgłosiła kandydaturę Radnej Iwony Kamińskiej.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił kandydaturę Radnej Teresy Cegleckiej-Zielonki.

Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie.

Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak poinformował, że analogicznie po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Po okazaniu wnętrza urny przeprowadzono tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę, w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Michał Wilczak odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 7.05.2024 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, zgodnie z którym największą liczbę głosów otrzymała Radna Iwona Kamińska i została Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podjęta została uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie - Nr 3/IX/24.

Wiceprzewodnicząca Iwona Kamińska poinformowała, że jest jej niezmiernie miło. Obiecała, że będzie pracowała sumiennie dla całej Gminy Namysłów i jej mieszkańców. Wiceprzewodnicząca Rady wyraziła zadowolenie, że w Radzie zasiadają kobiety, bo one łagodzą obyczaje. Podziękowała za zaufanie.

Radny Marcin Biliński zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad i wprowadzenie po punkcie 8 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa.

„Za” wnioskiem Radnego Marcina Bilińskiego głosowało 17 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

Wniosek został przyjęty.

Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Stwierdzenie kworum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady.
 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 8.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie wręczyła p. Jackowi Fiorowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Namysłowa.

Burmistrz Namysłowa Jacek Fior złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd Burmistrza Namysłowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Namysłów. Ślubuję”.

Burmistrz Namysłowa Jacek Fior poinformował, że dwa dni temu odtworzył sobie sesję z 22 listopada 2018 roku i odsłuchał wystąpienie burmistrza Stawiarskiego oraz swoje po wyborze na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Stwierdził, że ze składanych deklaracji nic nie wyszło z uwagi na brak szacunku do kontynuacji lokalnej władzy samorządowej. Poinformował, że Burmistrz Kruszyński na spotkaniu przed sesją inauguracyjną przekazał Burmistrzowi elektowi wszystkie informacje i stwierdził, że od tamtej chwili nastąpiło odcięcie od tego, co było wcześniej i wszystko było już tylko nowe. Poinformował, że on nie miał spotkania i przekazania obowiązków w Gminie i dodał, że wierzy w kontynuację. Burmistrz Jacek Fior poinformował, że ma przyjemność znać wszystkich poprzednich Burmistrzów Namysłowa - Adama Maciąga, Krzysztofa Kuchczyńskiego, Juliana Kruszyńskiego i Bartłomieja Stawiarskiego. Poinformował, że o każdym z Panów słyszał, że był dobrym burmistrzem i że był złym burmistrzem. Stwierdził, że on również ma o poprzednikach własne zdanie. Stwierdził, że nie może sobie pozwolić na odcięcie grubą kreską od tego, co było wcześniej, nie może wymazać dokonań poprzedników ani ich błędów. Burmistrz stwierdził, że to one tworzą wspólnotę ze wszystkimi jej słabościami, podziałami i trudnościami. Stwierdził, że tutaj widzi swoją najważniejszą i najtrudniejszą rolę w budowaniu tej gminnej wspólnoty. Poinformował, że będzie ciężko pracował nad dokonaniami i minimalizował błędy. Zapewnił, że na pierwszym miejscu będzie wspólnota. Następnie Burmistrz poinformował, że kilka dni temu spotkał osobę, która na pewno na niego nie głosowała i która wielokrotnie traktowała go mało przyjaźnie w internecie. Poinformował, że jako osoba refleksyjna zastanawiał się, czy ma szansę przekonać do siebie tę kobietę. Stwierdził, że nie ma wielkich nadziei, ale jako Burmistrz nie może sobie pozwolić na to, aby kiedykolwiek pokazać, że w to nie wierzy. Uznał, że naiwnością byłoby wierzyć, że wszyscy pokochają Fiora oraz postara się, aby Fiora za dużo nie było. Burmistrz poinformował, że budowanie wspólnoty będzie oparte na uczciwości i szacunku do wszystkich mieszkańców gminy. Zapewnił, że będzie pracował dla wszystkich mieszkańców, klubów sportowych, związków emerytów, działkowców, przedsiębiorców, rolników i w każdej z tych grup postara się odbudować wzajemne zaufanie i chęć współpracy, nie podziałów. Zwracając się do radnych Burmistrz poinformował, że wzruszał się, gdy składali ślubowanie. Życzył im satysfakcji, bo jak stwierdził, to jedno życzenie zawiera wszystko. Dodał, że jeśli uda się radnym działać w zgodzie ze swoimi poglądami, z tym, co dobre dla gminy, nie dla siebie, to będą ze swojej pracy czerpać satysfakcję. Poinformował, że wie, jakie to ważne również dlatego, że usłyszał to od radnych poprzedniej kadencji, którzy mówili mu, że zbyt często ulegali politycznej presji i tego żałują. Burmistrz Jacek Fior stwierdził, że warto przypominać sobie regularnie skąd znaleźli się w tym miejscu i kto ich wybrał i odpowiedział, że to mieszkańcy gminy Namysłów - miasta i 32 sołectw. Przypomniał, że to dla nich jest tutaj on i radni i dla nich będą wspólnie budować gminę marzeń - drogi, komunikację gminną, parki, boiska, ścieżki, schronisko, mieszkania, rynek i wiele, wiele innych rzeczy, o których dzisiaj jeszcze nie wiadomo. Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz, w imieniu swoim i swoich przyszłych zastępców - Marcina Bilińskiego i Michała Wilczaka zaprosił wszystkich do współdziałania i współdecydowania o gminie. Gminie dla wszystkich, nie dla wybranych. Po prostu.

Ad. 9.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących zarządów i zarządów osiedli Namysłowa głosowało 17 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 4/IX/24.

Przewodniczący Rady poinformował o zapisach do Komisji Rady Miejskiej oraz konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych.

Ad. 10

Przewodniczący Rady, o godzinie 11.08, zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Artur Włodarczyk

Protokołowała
Justyna Cieślak