Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr II/24 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 roku

Projekt protokołu Nr II/24
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
13 maja 2024 roku o godz. 8.15

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Artur Włodarczyk o godzinie 8:16 powitał wszystkich obecnych na sesji Rady Miejskiej i poinformował, że została ona zwołana w szybkim czasie z powodu konieczności. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum i oznacza prawomocność obrad. Zapytał o uwagi do porządku obrad sesji.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Namysłów,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 -2036,
  3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady otworzył II sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Namysłowa Jacek Fior przeprosił za formułę bieżącej sesji i wyraził nadzieję, że będzie się to zdarzało jak najrzadziej. Poinformował, że początek kadencji jest dynamiczny. Stwierdził, że Przewodniczący Rady na koniec sesji poda termin kolejnej, planowanej sesji. Następnie Burmistrz odniósł się do przedłożonego sprawozdania i zwrócił uwagę, że dotyczy ono głównie poprzedniej kadencji. Oddał się do dyspozycji w przypadku pytań i stwierdził, że w przyszłości raczej będzie odczytywał swoje sprawozdanie.

Nie zgłoszono zapytań.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Namysłów.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Kinga Hyrycz wyjaśniła, że zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązała gminy do sporządzenia planu ogólnego, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pani Naczelnik poinformowała, że plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego i będzie podstawą do uchwalenia miejscowych planów oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto poinformowała, że dotychczasowe studium będzie obowiązywało do 31 grudnia 2025 r.

Burmistrz Namysłowa Jacek Fior dopowiedział, że ta nagła potrzeba uruchomienia procedury jest związana z możliwością składania wniosków o refundację kosztów poniesionych na opracowanie ogólnego planu.

Radna Teresa Ceglecka-Zielonka prosiła o potwierdzenie, że radni mogą procedować uchwały mimo że nie zostały powołane komisje Rady i projekty uchwał nie zostały zaopiniowane na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Artur Włodarczyk przedstawił zdanie, że radni mogą procedować projekty uchwał, bo w sesji bierze udział 17 radnych. Dodał, że komisje nie zostały dotąd powołane więc nie było możliwości opiniowania projektów uchwał podczas posiedzeń komisji. Przewodniczący podkreślił, że bieżąca sesja jest zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej. Zapytał o opinię Mecenasa.

Adwokat Marek Kuc poinformował, że Rada może procedować uchwały.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 5/IX/24.

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 -2036.

Zastępca Skarbnika Łukasz Hałupka poinformował, że do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zadania:

 • "Administrowanie strefą płatnego parkowania",
 • "Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów",
 • "Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów",
 • "Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów",
 • "Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów",
 • "Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej",
 • "Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej",
 • "Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej",
 • "Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej".

Zastępca Skarbnika poinformował, że zadania z wydatków bieżących są związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne, bo umowy obowiązują do 30 czerwca br. Ponadto dodał, że do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się dochody bieżące z tytułu wsparcia finansowego od Fundacji Pracowników Grupy VKR (VELUX) dla sołectwa Igłowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na gminny teren zielony tj. namiotów oraz ławostołów oraz z tytułu wpłaty dokonanej przez sprawcę uszkodzenia donicy na płycie Rynku w Namysłowie. Pan Hałupka poinformował, że te kwoty przeznacza się na realizację wydatków związanych z przedstawionymi zadaniami. Następnie poinformował, że zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej budowy dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja z uwagi na oszczędności i zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych budowy drogi w Kamiennej, budowy dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego oraz budowy ul. Długiej w Głuszynie.

Zastępca Burmistrza Marcin Biliński wyjaśnił, że sesja została zwołana w trybie nagłym, bo konieczne było zabezpieczenie środków na ogłoszenie przetargu na wywóz odpadów.

Wiceprzewodniczący Bartosz Medyk prosił Naczelnika Romana Kanię o zreferowanie projektów budowy ulic.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Roman Kania poinformował, że Zastępca Skarbnika wymienił projekty, które są realizowane, czyli budowa dróg na osiedlu przy ul. Baczyńskiego i przy ul. 1 Maja oraz etap I budowy ul. Długiej w Głuszynie. Wyjaśnił, że wymienione inwestycje są na etapie projektowym. Naczelnik udzielił wyjaśnień dotyczących procedury podziału nieruchomości w przypadku potrzeby przejęcia terenów prywatnych ze względu na wąskie pasy drogowe. Poinformował, że propozycje podziałów przedstawia gminie wykonawca, gmina je analizuje i zleca geodecie. Naczelnik wyjaśnił, że takie podziały będą dokonywane przy wszystkich wymienionych zadaniach. Poinformował również o problemie z rurociągiem gazowym przy projektowaniu drogi w Kamiennej, co również będzie wiązało się z przejęciem nieruchomości prywatnych.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 6/IX/24.

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta – Nr 7/IX/24.

Ad. 4.

Radny Mieczysław Krzyżewski zabrał głos w sprawie wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości Minkowskie od drogi powiatowej do posesji nr 39 oraz budowy świetlicy wiejskiej w Minkowskiem. Radny odczytał pisma, jakie składał w ww. sprawach do projektu budżetu gminy na 2024 r., petycję, jaką złożył w sprawie świetlicy wiejskiej oraz odpowiedzi z Urzędu Miejskiego. Zapytał Burmistrza, czy będzie kontynuował starania o otrzymanie dofinansowania na realizację przedstawionych zadań.

Burmistrz Namysłowa Jacek Fior przypomniał, że w kampanii wyborczej złożył obietnicę odnośnie świetlicy w Minkowskiem i poinformował, że zna potrzebę remontu drogi. Dodał, że nie chce składać pustych obietnic jednocześnie informując, że Gmina znajdzie dofinansowanie zewnętrzne, aby zrealizować te inwestycje. Zapewnił, że projekty nie zostaną porzucone.

Radny Wojciech Próchnicki zgłosił, że przy ul. Żeromskiego regularnie zapada się asfalt przy studzience kanalizacyjnej i prosił, aby to załatać.

Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje i zapytania radnych powinny być składane na piśmie.

Ad. 5.

Radny Grzegorz Szulakowski zapytał, czy kładka przy PKP zostanie zmodernizowana.

Burmistrz Jacek Fior przypomniał, że był to jeden z tematów, które poruszał w kampanii wyborczej. Poinformował, że nie chce czekać na to, co się wydarzy w związku z remontem linii kolejowej. Poinformował, że  chciałby rozpocząć rozmowy z PKP na temat tego, co można zrealizować obecnie. Poinformował, że chciałby uniknąć wersji podjazdowej i będzie lobbował o wykonanie trzech wind mimo że koszt takiego rozwiązania będzie wyższy. Wyraził zdanie, że tylko przedstawiona propozycja będzie realną formą rozwiązania problemu.

Radny Mieczysław Krzyżewski poruszył temat zawarty w programach wyborczych dotyczący stworzenia komunikacji publicznej. Zapytał o pomysł na realizację tego zadania. Poinformował, że w trakcie roku szkolnego mieszkańcy gminy mogą dojechać do Namysłowa autobusami szkolnymi, ale w czasie zbliżających się wakacji autobusy nie kursują, co stanowi całkowite wykluczenie komunikacyjne dla mieszkańców gminy.

Zastępca Burmistrza Marcin Biliński zapewnił, że nie wycofano się z tych deklaracji i poinformował, że prowadził pierwsze rozmowy m.in. z Wicewojewodą Opolskim Panem Piotrem Pośpiechem, który wprowadził darmową komunikację w Gminie Łubniany. Poinformował, że będą chcieli skorzystać z funkcjonujących rozwiązań. Poinformował o naborze na autobusy, busy elektryczne. Zwrócił uwagę, że pełnią swoje funkcje od kilku dni i potrzebują więcej czasu, aby się wdrożyć, przejąć wszystkie sprawy i załatwić bieżące potrzeby. Poinformował, że chętnie umówi się z Radnym na spotkanie w zakresie komunikacji i przekazał informację od Pani Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, że autobusy kursują w dni wolne, ale w innej częstotliwości. Zastępca Burmistrza przekazał również informację o zgodzie odpowiednich organów, aby wprowadzić równoległe skrzyżowania w rynku w Namysłowie.

Radny Krzysztof Dzidowski odniósł się do wypowiedzi Radnego Próchnickiego i zgłoszonego przez niego problemu i stwierdził, że jest to spowodowane niepowoływaniem zarządów osiedli. Poinformował, że podobna sytuacja miała miejsce przy ul. Słonecznej i łatanie dziur nie przyniosło żadnych rezultatów. Stwierdził, że dopiero po interwencji pracownicy spółki Ekowod rozkopali miejsce, uszczelnili studzienkę i to przyniosło efekt. Wyraził nadzieję, że Naczelnik Kania zainterweniuje w Spółce w tej sprawie.

Radny Grzegorz Szulakowski zapytał o Dni Namysłowa w bieżącym roku.

Burmistrz Jacek Fior odpowiedział, że ma zapewnienie pracowników Namysłowskiego Ośrodka Kultury, że pracują nad tym wydarzeniem. Poinformował, że planowana była impreza jednodniowa, ale wie, że są pomysły, aby wzbogacić to wydarzenie mniejszymi atrakcjami. Stwierdził, że nie chce zdradzać szczegółów. Poinformował o zapewnieniu ze strony Szkoły Muzycznej, że wesprą to wydarzenie w organizacji.

Radny Szulakowski zadeklarował pomoc w organizacji.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego wraz z oświadczeniem o nieprowadzeniu działalności na mieniu gminy. Poinformował, że kolejna sesja planowana jest na 28 maja br. Zwrócił się z prośbą, aby radni na sesji zgłaszali się do dyskusji elektronicznie.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady o godzinie 8:52 zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
Artur Włodarczyk

Protokołowała
Justyna Cieślak