Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy

Namysłów 4 czerwca 2024 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO 
Sekretarza Gminy

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6% / jest niższy niż 6 %.

Informacja o warunkach pracy:

Praca administracyjno-biurowa. Praca jednozmianowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku A / B Urzędu przy ul. Dubois 3 na I piętrze. W budynku jest winda osobowa / brak windy osobowej.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.) zostanie zawarta na czas określony - 6 miesięcy.

Osoba zatrudniona po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej na okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy, która zakończy się egzaminem (art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych).

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.) oraz zarządzenie Nr 42/21 Kierownika Urzędu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie ze zm.

Zatrudnienie planowane jest po 18 czerwca 2024 r.

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
 1. wykształcenie wyższe
 2. staż pracy/doświadczenie zawodowe co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.), w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn.zm.) oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach finansów publicznych
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
 1. znajomość specyfiki funkcjonowania urzędu,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw, prawa pracy, kodeks wyborczy, KPA oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 3. praktyczna umiejętność obsługi komputera w obszarze systemu operacyjnego WINDOWS, pakietu biurowego Office oraz innych urządzeń biurowych,
 4. inne: ………………………………………………………………………
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (zadania główne i okresowe):

Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz organów Gminy Namysłów.

 1. Zadania główne:
 1. sporządzanie projektów zarządzeń regulujących funkcjonowanie Urzędu,
 2. opracowanie projektów statutów organów i jednostek pomocniczych Gminy,
 3. nadzorowanie sporządzania projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
 4. zapewnienie obsługi prawnej Gminy, w tym jednostek organizacyjnych,
 5. organizowanie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej organów Gminy,
 6. współpraca z zarządami osiedlowymi w Namysłowie,
 7. nadzorowanie zatrudniania pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,
 8. koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych,
 9. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi,
 10. nadzorowanie prowadzenia kancelarii Urzędu oraz ewidencji korespondencji (wpływającej i wychodzącej),
 11. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji radnych,
 12. koordynacja zadań związanych z referendami i wyborami do organów przedstawicielskich i innych organów, stosownie do obowiązujących przepisów,
 13. administracja obiektami Urzędu,
 14. koordynacja ubezpieczenia majątkowego gminy,
 15. wdrażanie informatyki do pracy Urzędu i nadzór nad jej stosowaniem,
 16. koordynacja działań zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu,w tym:
 1. organizacja obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu oraz zapewnienia materialno-technicznych warunków pracy,
 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 3. koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych w Urzędzie,
 1. organizowanie procesu szkolenia pracowników Urzędu,
 2. nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
 3. organizacja doręczania korespondencji na terenie Namysłowa,
 4. zapewnienie realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 5. zarządzanie systemami informatycznymi w Urzędzie,
 6. prowadzenie spraw dotyczących łączenia i likwidacji samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacji (z wyjątkiem jednostek oświatowych),
 7. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 8. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
 9. nadzorowanie prowadzenia archiwum zakładowego,
 10. prowadzenie spraw z zakresu polityki kadrowej, w tym:
 1. analiza zatrudnienia,
 2. przedstawianie wniosków w zakresie obsady stanowisk,
 3. kwalifikowanie pracowników do udziału w szkoleniach,
 4. organizacja konkursów dotyczących zatrudniania na stanowiskach urzędniczych,
 1. ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników,
 2. dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawie ich wyróżniania, nagradzania, awansowania, bądź karania,
 3. wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny,
 4. nadzór nad sprawami dotyczącymi udostępnianiem przez Urząd informacji publicznej.
 1. Zadania pomocnicze: nie dotyczy
 2. Zadania okresowe: sporządzanie bieżących analiz, sprawozdań, informacji, w tym planów finansowych, w zakresie prowadzonych przez wydział spraw
 3. Zakres i rodzaj podejmowanych decyzji na stanowisku: administracyjne, finansowe, organizacyjne, kierownicze, kadrowe, inne: zgodnie z zakresem uprawnień

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany oraz opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy”,
 2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych kandydata, według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Nabory na wolne stanowiska pracy”,
 3. Oświadczenia (oświadczenia można składać według wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Nabory na wolne stanowiska pracy”):
 1. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.  
 1. Kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, potwierdzających staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – aktualne zaświadczenie od pracodawcy,
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom szkoły wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o odbytych studiach),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty).
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w sytuacji, gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy”:

 1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, bud A, pok. nr 12,
 2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,
 3. dopuszcza się składanie dokumentów w formie elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki, na adres , lub ePUAP na adres  /m2bs336gqp/SkrytkaESP lub /m2bs336gqp/skrytka.  

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godziny 15.00. Za termin złożenia dokumentów osobiście, przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę oraz godzinę ich wpływu do Urzędu Miejskiego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 1. Brak wymaganych dokumentów, brak wymaganych podpisów, będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych, czego skutkiem będzie niedopuszczenie do dalszego etapu rekrutacji. W tym przypadku Urząd Miejski w Namysłowie odsyła dokumenty aplikacyjne wraz z pismem przewodnim
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 3. Urząd Miejski w Namysłowie nie odsyła dokumentów aplikacyjnych.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 1447/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.  

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Fior


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, REGON 000524513, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Namysłowa.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Namysłowa inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów; e-mail: iod@comp-net.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika/dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Urząd Miejski w Namysłowie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Gmina Namysłów REGON: 531413159 zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 poz.1465) (dalej: KP) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 KP w zw. z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 KP podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

BURMISTRZ
/-/ Jacek Fior

Dokumenty do pobrania: